Suomessa ihmiskaupan uhriksi joutuneet uudet asiakkaat

Uusista asiakkaista 66 henkilön arveltiin joutuneen ihmiskauppaan viittaavan hyväksikäytön kohteeksi Suomessa. Heistä kolme oli asiakkaaksi otettaessa alaikäinen. Hyväksikäyttö ei aina ollut tapahtunut vuoden 2022 aikana, vaan asiakkuuteen hakeuduttiin myös aiemmin tapahtuneen hyväksikäytön vuoksi. 

Uhriksi joutuneet edustivat 19 eri kansalaisuutta. Useimmin hyväksikäytön kohteeksi joutui Irakin, Suomen, Vietnamin, Thaimaan, Filippiinien, Afganistanin, Venäjän  tai Marokon kansalainen.  Hyväksikäyttö, esimerkiksi pakkoavioliitto, on voinut alkaa ulkomailla ja jatkua Suomessa, tai tapahtua kokonaan Suomessa. 

Ukrainan kansalaisiin tai muihin Ukrainasta paenneisiin henkilöihin kohdistuvaa ihmiskauppaa ei ole tullut auttamisjärjestelmän tietoon. 

Työvoiman hyväksikäyttöä useilla eri aloilla

Pakkotyöhön liittyvän ihmiskaupan uhreja tunnistettiin jälleen enemmän kuin muiden hyväksikäytön muotojen kohteeksi joutuneita, yhteensä 38 henkilöä.  Viitteitä pakkotyöhön havaittiin erityisesti ravintola- ja siivousalalla sekä kasvihuonetyössä. Yksittäisiä tapauksia havaittiin muun muassa  kauneudenhoitoalalla (parturiliikkeet) ja autopesuloissa.

Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan, mukaan lukien prostituutiossa hyväksikäyttämisen, uhriksi joutuneita asiakkuuteen tuli 16. Pakkoavioliittoon oli joutunut 11 henkilöä ja benefit fraud -ihmiskaupan uhriksi yksi henkilö. Rikollisessa toiminnassa hyväksikäyttöä ei alkuvuodesta 2022 havaittu ainoana hyväksikäytön muotona yhdenkään uuden asiakkaan kohdalla, mutta sitä esiintyi muun hyväksikäytön ohessa. Useat asiakkaat olivatkin joutuneet useamman kuin yhden ihmiskaupan muodon kohteeksi. Lisäksi ihmiskaupan uhriin voi hyväksikäyttöön liittyen kohdistua myös muita rikollisia tekoja. 

Suurin osa Suomessa hyväksikäytön kohteeksi joutuneista uusista asiakkaista on halunnut ilmoittaa kokemistaan oikeudenloukkauksista poliisille. Joissain tapauksissa poliisi on aloittanut esitutkinnan ihmiskaupparikoksesta, mutta joitakin tapauksia on arvioitu poliisissa myös toisin.  Auttamisjärjestelmän asiakkaaksi otetaan henkilöitä matalalla kynnyksellä, asiakkaan oman kertomuksen perusteella. Asiakkaaksi otetaan usein siis myös ihmiskaupan lähirikosten uhreja, jos heidän olosuhteissaan nähdään viitteitä ihmiskauppaan. 

Kuvio 7. Hyväksikäyttötarkoitus ja hyväksikäytön tapahtumapaikka (n=139)

66 uuden asiakkaan hyväksikäyttö oli joko tapahtunut kokonaan Suomessa tai alkanut / jatkunut Suomessa. Pakkotyöhön joutuneista 38 oli joutunut hyväksikäytetyksi Suomessa, 25 Suomen ulkopuolella. Pakkoavioliitoista valtaosa, 26, oli tapahtunut kokonaan ulkomailla. Liittymäpintaa Suomeen oli vain 11 asiakkaan kohdalla. Seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuneista 16 oli kokenut hyväksikäyttöä nimenomaan Suomessa, 20 ulkomailla. Benefit fraud -hyväksikäyttö sekä kategoriassa ”muu” oleva hyväksikäyttö tapahtuivat kumpikin Suomessa. Lisäksi asiakkuuteen otettiin yksi henkilö todistajana toimimisen perusteella. 

Kuvio 10. Suomessa hyväksikäytetyt henkilöt iän ja sukupuolen mukaan (n=66)

Ihmiskaupan kohteeksi Suomessa joutuneista 55 prosenttia oli naisia (34 henkilöä) ja tyttöjä (2 henkilöä). Miesten (29 henkilöä) ja poikien (1 henkilö) osuus oli 45 prosenttia.

Kuvio 11. Suomessa hyväksikäytetyt uudet asiakkaat oleskelustatuksen mukaan (n=66)

Ihmiskaupan uhriksi joutunut oli useimmin saapunut Suomeen oleskeluluvalla (30 henkilöä) tai turvapaikanhakijana (17 henkilöä). Suomen kansalaisia ja niin kutsuttuja paperittomia henkilöitä oli kumpiakin 9 henkilöä. Yksi henkilö oli Suomessa EU-kansalaisen oleskeluoikeudella.