Ihmiskaupan uhrin kohtaaminen

Tällä sivulla saat ohjeita siihen, kuinka kohtaat ihmiskaupan uhrin ja autat häntä kertomaan hieman olosuhteistaan tilanteessa, jossa hän ei ole vielä hakeutunut avun piiriin tai kertonut kokemuksistaan muille. 
Ethän koskaan pyydä järkyttävän tapahtuman kokenutta ihmistä kertomaan kokemuksestaan yksityiskohtaisesti – se voi pahentaa traumaa. Väkivaltaisten kokemusten, esimerkiksi seksuaalisen väkivallan kokemuksia pitäisi käsitellä vain niihin erikoistuneen ammattilaisen kanssa.

Alempana sivulla annetaan neuvoja sellaisille viranomaisille ja järjestöille, joiden asiakkaana on Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakas.

Ohjeita sinulle, joka olet mahdollisen ihmiskaupan uhrin ensimmäinen kontakti 

 1. Varmista turvallisuus. Älä vaaranna omaa tai uhrin turvallisuutta. Jos uhri on tilanteessa, jossa hän on akuutissa vaarassa, soita yleiseen hälytysnumeroon 112.
 2. Älä kysy traumaattisista kokemuksista. Jos sinun täytyy selvittää, onko henkilö joutunut ihmiskaupan tai muun rikoksen uhriksi, tee se hyvin yleisellä tasolla. Jos et ole traumojen käsittelyyn erikoistunut ammattilainen, voi esimerkiksi seksuaaliväkivaltaan liittyvän kokemuksen käsittely traumatisoida uhria uudelleen. Voit esimerkiksi kysyä, uhkaako joku uhria tai hänen läheisiään, onko hänen täytynyt tehdä jotain, mitä hän ei olisi halunnut tehdä ja olisiko jotain pahaa seurannut siitä,  jos hän olisi kieltäytynyt.  Hyväksy hyvin lyhyet vastaukset, äläkä kysy niistä tarpeettomasti tarkemmin. Ks. myös kohta 5. 
 3. Älä yritä ratkaista mahdollista rikosta itse. Rikosten selvittäminen kuuluu esitutkintaviranomaiselle. Älä ota yhteyttä uhrin hyväksikäyttäjään ja kehota myös uhria pitäytymään yhteydenotoista. Älä ala vakoilla tai seurata tekijää. Älä yritä kostaa tekijälle. Kaikki tämä voi haitata uhrin asemaa ja rikoksen selvittämistä ja aiheuttaa ongelmia myös sinulle.
 4. Pyri tapaamaan miellyttävässä tilassa. Asettele esimerkiksi tuolit niin, että olet mahdollisen uhrin kanssa yhdenvertaisessa asemassa. Jos istut vaikkapa pöydän takana ja suuremmalla tuolilla, luo se helposti vaikutelman auktoriteetista. Tämä voi haitata yhteyden luomista uhrin kanssa. Asettele tuolit vastakkain tai vierekkäin.
 5. Kuuntele. Kuuntele uhrin kertomus. Anna uhrille tilaa ja aikaa kertoa tilanteestaan. Voit uhrin suostumuksella kirjoittaa ylös uhrin kertomuksen, jotta hänen ei tarvitse kertoa sitä uudelleen jos hän haluaa hakeutua avun piiriin.
 6. Ole valmis kohtaamaan vaikeita asioita. Uhrin kokemat tapahtumat voivat olla järkyttäviä. Älä mene itse paniikkiin – silloin et voi auttaa. Älä kauhistele tapahtunutta. Älä myöskään mystifioi ihmiskauppailmiötä ja uhrin kokemaa. Luota omaan kykyysi ja mahdollisuuksiin ohjata uhri avun piiriin. On aina parempi kuunnella kuin kommentoida.
 7. Älä kauhistele. Älä esimerkiksi sano: ”Ei voi olla totta!” Uhri voi luulla, ettet usko häntä. Ole empaattinen, mutta neutraali. Nyt keskiössä ovat uhrin tunteet, ei sinun.
 8. Usko uhria. Uhri saattaa itsekin epäillä kokemaansa. Epäileminen on osa prosessia, jonka avulla uhri pääsee sinuiksi hyväksikäytön kanssa. 
 9. Vahvista uhrin syyttömyyttä. Uhri saattaa vähätellä kokemaansa tai pohtia omaa osuuttaan hyväksikäytetyksi joutumisessa. Joskus uhri on joutunut tekemään painostuksen alaisena asioita, jotka hän kokee häpeällisiksi, lainvastaisiksi tai jotka ovat lainvastaisia. Uhria ei Suomessa tule rangaista rikoksista, joihin hänet on painostettu ja joiden tekemisestä hän ei ole tosiasiallisesti voinut kieltäytyä.
 10. Älä vähättele. Ihmiskauppaa ilmenee monissa eri muodoissa. Älä vertaa uhriksi joutuneen kokemusta muiden kokemuksiin. Uhrille on kuitenkin hyvä kertoa, ettei hän ole ainoa maailmassa, jolle on käynyt näin, ja hyväksikäytöstä on mahdollisuus irtautua ja selviäminen on mahdollista. 
 11. Muista, että ihmiskaupan uhriksi joutuneella on oikeuksia. Viranomaisten ja auttajien tehtävä on huolehtia, että uhri saa tietoa oikeuksistaan ja että hänellä on tosiasiallinen pääsy palveluihin. Tältä sivustolta löydät ohjeita ja apua uhrin ohjaamiseksi avun piiriin.
 12. Vältä käyttämästä uhrin kaveria tai saattajaa tulkkina. Jos sinulla ja uhrilla ei ole yhteistä kieltä, etkä voi hankkia tulkkausta itse tai työsi puolesta, voit ottaa yhteyttä auttamisjärjestelmään. Auttamisjärjestelmällä voi olla mahdollisuus hankkia tulkkausta uhrin ymmärtämälle kielelle. Tulkkauksen järjestämisessä voi kuitenkin kielestä riippuen mennä jopa vuorokausi.

Ohjeita viranomaiselle tai muulle toimijalle, jonka asiakkaana on ihmiskaupan uhri

Kohtaatko Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaan kunnan, hyvinvointialueen tai valtion virkahenkilönä? Oletko yksityinen tai järjestötoimija, joka tuottaa palveluita ihmiskaupan uhrille? Muistathan nämä ohjeet kun kohtaat ihmiskaupan uhrin.

 1. Älä kuulustele. Mahdollisesta ihmiskaupparikoksen tutkimisesta vastaa esitutkintaviranomainen. Jos roolisi on auttaa ja tukea uhria, riittää, että tiedät pääpiirteittäin, mitä hänelle on tapahtunut ja minkälaista hyväksikäyttöä hän on kokenut. Näin voit vastata hänen palvelutarpeisiinsa tarkoituksenmukaisesti. Älä tenttaa asiakkaalta yksityiskohtia, mutta anna hänelle tilaa kertoa kokemuksistaan halutessaan.
 2. Muista traumatietoinen työote. Sillä tarkoitetaan huomion kiinnittämistä asiakkaan vahvuuksiin ja turvallisuuden tunteen luomiseen. Traumatietoinen työote ei tarkoita asiakkaan traumojen käsittelyä.
 3. Asioi asiakkaan itsensä kanssa. Älä puhu tapaamisissa asiakkaan ohitse – vaan keskustele hänen itsensä kanssa häntä itseään koskevissa asioissa. Älä esimerkiksi puhu jatkuvasti tulkille, tukihenkilölle tai jollekin muulle työntekijälle verkostopalaverissa. Älä myöskään hoida asiakasta koskevia asioita hänen tuttaviensa tai ystäviensä kautta. Älä vähättele asiakkaan ymmärrystä tai kykyä toimia häntä itseään koskevissa asioissa, mutta ota huomioon hänen taustansa ja elämäntilanteensa ja sovita antamasi tieto ja tapasi asioida asiakkaan kanssa niihin. 
 4. Auta asiakasta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa – muista salassapito. Selvitä tarvittaessa asiakkaan asiaan liittyvien eri viranomaisten ja toimijoiden vastuut, oikeudet ja näkemykset. Huolehdi tarkasti siitä, ettei tietoa asiakkaasta saa kukaan, jolla ei ole siihen lainmukaista oikeutta.
 5. Säästä asiakasta kiistoilta ja ristiriidoilta. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia palveluverkostosta ja toimijoiden vastuista muutoinkin kuormittavassa tilanteessaan, eikä kuunnella mahdollisesti eri viranomaisten ja toimijoiden eriäviä näkemyksiä asiakkaan tukemisesta ja palveluiden järjestämisestä.  Älä arvostele muita toimijoita asiakkaan kuullen, vaan käsittele mahdolliset ristiriidat itse toimijan kanssa.Pyri siihen, että kaikilla  auttamiseen osallistuvilla on sama päämäärä ja yhteinen ymmärrys käytettävistä keinoista. Näin vältyt hämmentämästä ja kuormittamasta asiakasta ja luot turvallisuuden tunnetta johdonmukaisuudella ja ennakoitavuudella. Keskiössä on aina asiakas ja hänen auttamisensa.
 6. Ole valmis joustamaan. Huomioi, että ihmiskaupan uhriksi joutuminen (trauma, uhrin suojaaminen turvallisuusuhilta, mahdollinen rikosprosessi ja uhrin toimintakyvyn rajoitukset) vaatii auttajilta usein valmiutta joustaa totutuista toimintamalleista ja jopa etsiä kokonaan uudenlaisia toimintamalleja ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Ole valmis siihen mahdollisuuksiesi rajoissa. 
 7. Jos asiakas ei tule sovittuun tapaamiseen, selvitä tarkkaan miksi. Joskus asiakas ei osaa, uskalla tai vointinsa vuoksi kykene saapumaan sovittuun tapaamiseen. Voi olla, ettei hän osaa käyttää julkista liikennettä tai tunne ympäristöään, vaikka hän olisikin ollut Suomessa jo vuosia. Joskus asiakas tarvitsee erityistä apua, että hän osaisi käyttää hänelle tarjottuja palveluita tai edes kulkea itse tapaamisiin.
 8. Muista, että ihmiskaupan uhriksi joutuneella on oikeuksia. Viranomaisten ja auttajien tehtävä on huolehtia, että ihmiskaupan uhri saa tietoa oikeuksistaan ja että hänellä on tosiasiallinen pääsy palveluihin. Älä esimerkiksi kyseenalaista ulkomaalaisen asiakkaan oikeutta oleskella Suomessa ja saada apua. Selvitä tarvittaessa faktat ennen kuin annat tietoja tai esität vaihtoehtoja asiakkaalle itselleen. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on aina valmis auttamaan sinua eri vaihtoehtojen selvittämisessä.
 9. Hyväksy oma roolisi ja auttamisen rajat ja tee parhaasi niiden puitteissa. Lupaa asiakkaalle vain sellaisia asioita, joista tiedät varmasti pystyväsi pitämään kiinni.  
 10. Älä tarjoa asiakasta median haastateltavaksi. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä ei pyydä asiakkaitaan antamaan mediaan haastatteluita tai kuviaan eikä välitä median haastattelupyyntöjä asiakkaille. Auttamisjärjestelmä edellyttää tätä myös palveluntuottajilta. Älä myöskään kuvaa, videoi tai äänitä asiakasta omiin projekteihisi. Se ei ole hyväksyttävää, vaikka peittäisit uhrin henkilöllisyyden.