Möte med ett människohandelsoffer

Denna sida innehåller anvisningar om hur du ska bemöta ett människohandelsoffer och hjälpa hen att berätta om sina erfarenheter i situationer där offret tills vidare inte har sökt hjälp. På denna sida finns också råd för myndigheter och organisationer vars kunder är kunder hos hjälpsystemet för offer för människohandel.

Kom ihåg följande när du möter ett människohandelsoffer

 1. Försäkra dig om säkerheten. Äventyra inte din egen eller offrets säkerhet. Ring det allmänna nödnumret 112, om en akut fara föreligger i offrets situation.
 2. Försök inte själv lösa ett eventuellt brott. En brottsutredning åligger förundersökningsmyndigheten. Kontakta inte den som utnyttjat offret och uppmana också offret att undvika kontakter. Börja inte spionera på eller följa efter gärningsmannen. Försök inte hämnas på gärningsmannen. Allt detta kan vara till nackdel för offrets ställning och brottsutredningen samt orsaka problem även för dig.
 3. Lyssna. Lyssna på offrets berättelse. Ge offret utrymme och tid för att berätta om sin situation. Med offrets samtycke kan du anteckna offrets berättelse så att hen inte behöver upprepa den, om hen vill söka hjälp.
 4. Var redo att konfrontera svåra saker. Offret kan ha upplevt förskräckliga saker. Försök att inte gripas av panik − då kan du inte hjälpa. Förfasa dig inte över det som skett. Du ska inte heller mystifiera människohandelsfenomenet och det som offret upplevt. Lita på din egen förmåga och dina egna möjligheter att hänvisa offret till parter som tillhandahåller hjälp. Det är alltid bättre att lyssna än att kommentera.
 5. Förfasa dig inte. Säg till exempel inte: “Det kan inte vara sant!” Offret kan misstänka att du inte tror på hen.
 6. Tro på offret. Offret betvivlar kanske också själv det hen upplevt. Tvivel är en del av processen där offret kan få hjälp med att se utnyttjandet i vitögat.
 7. Bekräfta offrets oskuld. Offret förringar eventuellt det hen upplevt eller funderar över sin egen andel i början på utnyttjandet. Ibland har offret tvingats att under påtryckning göra saker som hen upplever som olagliga eller som är olagliga. I Finland ska ett offer inte straffas för ett brott som hen begått under påtryckning och som hen de facto inte kunnat vägra att begå.
 8. Förringa inte. Människohandel förekommer i många olika former. Jämför inte de erfarenheter som ett offer har med andras erfarenheter. Det är dock bra att för offret berätta att hen inte är den enda i världen som har råkat ut för detta och att det finns en möjlighet att lösgöra sig och klara sig.
 9. Kom ihåg att den som fallit offer för människohandel har rättigheter. Myndigheterna och hjälparna ska se till att offret får information om sina rättigheter och har faktisk tillgång till tjänsterna. På denna webbplats finns anvisningar och hjälp för att hänvisa offret till parter som ger hjälp.
 10. Undvik att anlita ett offers kompis eller följeslagare som tolk.   Du kan kontakta hjälpsystemet, om du och ett offer inte har något gemensamt språk och du inte själv eller genom ditt arbete kan få tag på en tolk. Hjälpsystemet har eventuellt möjligheter att få tolkning till ett språk som offret förstår. Beroende på språket kan det dock ta upp till ett dygn innan tolkning kan ordnas.

Kom ihåg följande när din kund är ett människohandelsoffer

Möter du en kund hos hjälpsystemet för offer för människohandel i egenskap av kommunal eller statlig tjänsteman? Är du en privat aktör eller en organisationsaktör som producerar tjänster för människohandelsoffer?

Kom ihåg dessa anvisningar när du möter ett människohandelsoffer.

 1. Förhör inte ett offer. Förundersökningsmyndigheten svarar för en eventuell utredning av ett människohandelsbrott. Om din uppgift är att stödja och hjälpa ett offer räcker det att du i stora drag känner till vad offret har råkat ut för och vilken typ av utnyttjande hen upplevt. Då kan du tillmötesgå hens behov av tjänster på ett ändamålsenligt sätt. Förhör inte offret om detaljer, men ge hen utrymme att berätta om sina upplevelser, om hen vill det.
 2. Kommunicera med offret självt. Vid kundmöten ska du inte tala förbi offret − diskutera med hen själv i frågor som gäller hen själv. Tala till exempel inte till tolken, stödpersonen eller någon annan medarbetare under ett nätverksmöte. Du ska i princip inte heller sköta ärenden som gäller offret genom hens bekanta eller vänner. Förringa inte offrets förmåga att förstå eller agera i ärenden som gäller hen, men beakta hens bakgrund och livssituation samt anpassa tillsammans med kunden de uppgifter du ger och ditt sätt att sköta ärendet enligt denna förmåga.
 3. Hjälp ett offer i samarbete med andra aktörer. Ta efter behov reda på vilket ansvar och vilka synpunkter olika myndigheter och aktörer har i ett offers ärende innan du gör en genomgång av situationen med kunden. Kunden behöver inte bry sig om tjänstenätverket och aktörernas ansvar i en situation som annars också är belastande och inte heller lyssna på olika myndigheters och aktörers eventuellt avvikande synpunkter om stödet och organiseringen av tjänster för offret. Försök skapa en situation där alla som deltar i att hjälpa ett offer har samma mål och är införstådda med vilka metoder som ska tillämpas. På detta sätt undviker du att förvirra och belasta kunden samt skapar en trygghetskänsla genom konsekvens och förutsägbarhet. I fokus står alltid offret och hjälp för offret.
 4. Var redo för flexibilitet. Ta hänsyn till att det i ett fall där någon fallit offer för människohandeloffrets trauma, beskyddande av hen mot säkerhetshot, en eventuell straffprocess och eventuella begränsningar i offrets funktionsförmåga − ofta krävs att hjälparna är redo att vara flexibla i fråga om inarbetade verksamhetsmodeller och även söka helt nya typer av verksamhetsmodeller och samarbete med andra aktörer. Var redo för detta inom gränserna för dina möjligheter.
 5. Ta reda på den exakta orsaken, om ett offer inte dyker vid ett avtalat möte. Orsaken till att ett offer inte kommer till ett avtalat möte kan ibland vara att hen inte har möjligheter, inte vågar eller på grund av sin hälsa inte klarar av att göra det. En orsak kan vara att offret inte vet hur hen ska använda offentliga kommunikationsmedel eller att hen inte känner sin omgivning, trots att hen redan kan ha varit i Finland flera år. Ibland behöver ett offer särskild hjälp för att kunna anlita tjänster som tillhandahålls eller ens på egen hand kunna ta sig till mötena.
 6. Kom ihåg att den som viktimiserats inom människohandel har rättigheter. Myndigheterna och hjälparna ska se till att offret får information om sina rättigheter och har faktisk tillgång till tjänsterna. Du ska till exempel inte ifrågasätta ett utländskt offers rätt att vistas i Finland och få hjälp. Ta efter behov först reda på fakta innan du ger uppgifter till eller lägger fram alternativ för offret personligen.
 7. Godkänn din egen roll och gränserna för hjälpen och gör ditt bästa inom ramen för dessa. Ge offret löften endast i frågor där du är säker på att du kan hålla fast vid det du lovat. Det kan också i övrigt vara mycket utmanande att bygga upp förtroende − utan att du för offret ger upphov till onödiga besvikelser genom att ge löften som du inte kan hålla. Kritisera inte andra aktörer inom hörhåll för ett offer, utan behandla eventuella kon-flikter med själva aktören. Ge offret fakta, inte åsikter.
 8. Bjud inte ut offret för intervjuer av media. Hjälpsystemet för människohandelns offer begär inte att kunderna ska ge intervjuer eller bilder till medier och förmedlar inte heller intervjuförfrågningar till kunderna. Hjälpsystemet förutsätter detta också av tjänsteproducenterna. Du ska inte heller ta bilder, göra video- eller ljudinspelningar av offret för egna projekt. Det är inte godtagbart, även om du döljer offrets identitet.