Statistik: Nya klienter 2021

Nya förslag och beslut om antagning till hjälpsystemet

År 2021 fick hjälpsystemet 300 förslag om antagning av klienter. Förmodade människohandelsoffer hänvisades oftast till hjälpsystemet av Migrationsverket och av förläggningar för asylsökande. I 40 fall vände sig ett förmodat människohandelsoffer själv till hjälpsystemet. 

Ett betydande antal hänvisades också till hjälpen av sina rättsbiträden, Brottsofferjouren eller mödra- och skyddshem. Polisen hänvisade sju personer till hjälpsystemet, vilket kan jämföras med föregående års betydligt högre antal på 25. Socialväsendet hänvisade 11 personer till hjälpsystemet.

Aktörer som hänvisat klienter till hjälpsystemet år 2021 – 300 förslag

Figur 1. Förslag till hjälpsystemet år 2021 indelade enligt vilken aktör som gjort förslaget (n = 300).

Beslut som fattats år 2021 (425 beslut)

Figur 2. Beslut som fattats inom hjälpsystemet år 2021 enligt typ av beslut (n = 425).

Nya klienter inom Hjälpsystemet för offer för människohandel 2021

Hjälpsystemet fick 243 nya klienter. Av dem var 215 myndiga och 28 minderåriga. Även 48 minderåriga barn till klienterna antogs som klienter inom hjälpsystemet. 

Nya klienter (243+48)

Figur 3. Andel vuxna klienter, minderåriga klienter respektive minderåriga barn till klienter av hjälpsystemets klienter (n = 291).

Eftersom ingen närmare statistik samlas in om de minderåriga barn som antagits som klienter inom hjälpsystemet, har man i nedanstående figurer endast beaktat de 243 nya egentliga klienterna. 

Figur 4. Klienternas könsfördelning samt de relativa andelarna myndiga och minderåriga av alla klienter (n = 243).

Hjälpsystemet antog fler minderåriga klienter jämfört med tidigare år. En tredjedel av alla nya klienter, ungefär 80 personer, uppgav att de blivit offer för människohandel som minderåriga. Av dessa hade 52 dock fått hjälp av hjälpsystemet först när de blivit myndiga. 

De nya klienternas (243) åldersfördelning

Figur 5. Klienterna indelade enligt åldersgrupp (n = 243).

Betydligt fler offer för tvångsäktenskap antogs som klienter jämfört med tidigare år. År 2020 antogs 45 offer för tvångsäktenskap som klienter, medan antalet år 2021 var 63. 

105 nya klienter hade utsatts för tvångsarbete och 68 för människohandel i anknytning till sexuellt utnyttjande. Fyra nya klienter hade utnyttjats i brottslig verksamhet och en i benefit fraud-människohandel.  

År 2021 fick hjälpsystemet inga nya klienter som utnyttjats för tiggeri eller som barnsoldater eller som blivit offer för organhandel.  

Syfte med utnyttjandet: nya klienter (243)

Figur 6. Nya klienter enligt syftet med utnyttjandet (n = 243).

Kvinnor och flickor blev i synnerhet offer för människohandel i anknytning till tvångsäktenskap. Näst oftast blev de offer för sexuellt utnyttjande eller tvångsarbete. 

Män och pojkar har oftast utsatts för tvångsarbete. Även män och pojkar utsätts dock för sexuellt utnyttjande och exempelvis tvångsäktenskap.

Syfte med utnyttjandet: kvinnor och flickor (135)

Figur 7. Nya kvinnliga klienter enligt syftet med utnyttjandet (n = 135).

Syfte med utnyttjandet: män och pojkar (96)

Figur 8. Nya manliga klienter enligt syftet med utnyttjandet (n = 96).

97 av de nya klienterna uppgav att de blivit offer för människohandel i Finland. 146 klienter uppgav att utnyttjandet skett utomlands. Mer information om de nya klienter som utnyttjats i Finland ges nedan. 

Syfte med och plats för utnyttjandet: utomlands (146) / Finland (97)

Figur 9. Nya klienter enligt syftet med och platsen för utnyttjandet (n = 243).61 procent av de nya klienterna, det vill säga 148 personer, hade kommit till Finland som asylsökande. 57 personer bodde i Finland med uppehållstillstånd och fem hade kommit till Finland med visum eller som EU-medborgare. 17 nya klienter var finska medborgare. Lika många av de nya klienterna vistades i Finland utan laglig rätt att uppehålla sig i landet.

Nya klienter (243) enligt vistelsestatus

Figur 10. Nya klienter enligt vistelsestatus (n = 243).

Nya klienter (243): de vanligaste medborgarskapen

Figur 10.1. Hjälpsystemets nya klienter representerade 44 olika medborgarskap. Tre personers medborgarskap är okänt. Hjälpsystemet offentliggör information endast om de medborgarskap som representeras av fem eller fler klienter. De vanligaste medborgarskapen år 2021 var Irak, Somalia, Afghanistan och Finland.

Personer som blivit klienter som minderåriga år 2021

Hjälpsystemet fick ett rekordstort antal nya minderåriga klienter. Av de totalt 28 minderåriga klienterna uppgav 27 att de utnyttjats utomlands och en i Finland.

De flesta av barnen hade blivit offer för tvångsarbete eller tvångsäktenskap. De flesta av de nya minderåriga klienterna var asylsökande. 

Av de sammanlagt 243 nya klienterna uppgav ungefär en tredjedel (80 personer) att de utsatts för människohandel som minderåriga, men vände sig till hjälpsystemet först efter att de blivit myndiga. 

I det pressmeddelande som hjälpsystemet publicerade den 21 januari 2022 kan du läsa mer om de personer som blivit offer för människohandel som minderåriga.

Nya minderåriga klienter (28): könsfördelning

Figur 11. Flickornas och pojkarnas andelar av de nya klienterna (n = 28). 

Nya minderåriga klienter (28): syfte med utnyttjandet

Figur 12. Minderåriga enligt syftet med utnyttjandet (n = 28).

Nya klienter som blivit offer för människohandel i Finland

Av de nya klienterna bedömdes 97 ha blivit offer för människohandel i Finland eller delvis i Finland*. År 2021 identifierades något färre som utsatts för tvångsarbete i Finland jämfört med föregående år. År 2020 identifierades 78 personer som utsatts för tvångsarbete i Finland, medan antalet 2021 var 48. 

Utnyttjande av arbetskraft noterades fortfarande i synnerhet inom städ-, restaurang- och byggbranschen samt i någon mån inom skönhetsvårdsbranschen och i jordbruksarbete.

Antalet nya klienter inom hjälpsystemet som bedömdes ha blivit offer för människohandel i anknytning till sexuellt utnyttjande i Finland var något större än föregående år. De upptäckta fallen anknöt i allmänhet till utnyttjande inom prostitution.

De klienter som utsatts för tvångsäktenskap kunde delas in i fem huvudsakliga grupper:

  1. Tvångsäktenskapet började i hemlandet, ofta när offret var minderårigt. Familjen har flyttat till Finland, där samma omständigheter har fortsatt.
  2. Offret har gifts bort med en person som är bosatt i Finland och tvingats eller pressats att resa till Finland.
  3. Offret har tvingats till eller hotats med tvångsäktenskap i Finland.
  4. Offret har förts från Finland till ett annat land för ett tvångsäktenskap. 
  5. En person som kommer till Finland för ett arrangerat äktenskap hamnar i Finland i omständigheter som tyder på tvångsäktenskap, och kan inte lämna förhållandet utan allvarliga hedersrelaterade hot eller påtryckningar eller andra hot eller påtryckningar från gemenskapen.

*”Delvis i Finland” syftar på fall där utnyttjandet började utomlands och fortsatte i Finland samt fall där utnyttjandet började i Finland och fortsatte utomlands. 

Utnyttjade i Finland: könsfördelning

Figur 13. Av dem som blivit offer för människohandel i Finland var 63 procent kvinnor (n = 97).

Utnyttjade i Finland: syfte med utnyttjandet

Figur 14. De största grupperna var offer för tvångsarbete och tvångsäktenskap (n = 97).

Utnyttjade i Finland: de vanligaste medborgarskapen

Figur 15. De klienter som blivit offer i Finland representerade flera olika medborgarskap. I den här figuren ingår de medborgarskap som representeras av minst fem klienter. De vanligaste medborgarskapen var Irak, Finland, Nepal, Thailand och Ukraina (n = 97).

De som blev offer för människohandel i Finland var oftast personer som vistades i landet med uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet hade oftast beviljats på grund av antingen arbete eller familjeband. Även 20 asylsökande, 16 finska medborgare och tre personer som var EU-medborgare eller vistades i Finland med visum hade blivit offer i Finland. 13 hade ingen laglig rätt att vistas i landet. 

Utnyttjade i Finland: vistelsestatus

Figur 16. Personer som blivit offer för människohandel i Finland enligt vistelsestatus (n = 97).

År för år har man identifierat allt fler personer som blivit offer för människohandel eller närliggande brott i Finland. År 2021 sjönk antalet något från föregående års rekord. Föregående år upptäcktes flera grupper på 3–11 personer som hade blivit offer för tvångsarbete i Finland. År 2021 upptäcktes i huvudsak enskilda offer, inte grupper.

Klienter som utnyttjats i Finland åren 2016–2022

Figur 17. Nya klienter som blivit offer för människohandel i Finland åren 2016–2021. Den största gruppen består av personer som utsatts för tvångsarbete i Finland. Till kategorin ”övrigt” hör i synnerhet offer för tvångsäktenskap, som man sedan 2017 har identifierat fler av år för år.

Tillbaka till årsöversiktens startsida.