Verksamhet inom Hjälpsystemet för offer för människohandel år 2021

Verksamhetsställen och personal

Verksamheten inom Hjälpsystemet för offer för människohandel omfattar hela Finland inklusive Åland. Verksamhetsställena finns i Villmanstrand, Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg. 

Verksamhetsstället i Villmanstrand 

På verksamhetsstället i Villmanstrand, som finns på Joutseno förläggning, arbetar två socialhandledare, en överinspektör som har rollen som teamledare, en inspektör och en hälsovårdare. Hjälpsystemet leds av Joutseno förläggnings direktör Antti Jäppinen och biträdande direktör Katri Lyijynen.

Verksamhetsstället i Helsingfors 

Verksamhetsstället i Helsingfors finns i Migrationsverkets lokaler i Böle. Där arbetar två överinspektörer och en socialhandledare som har rollen som teamledare. Under 2021 fick verksamhetsstället i Helsingfors en ny socialhandledare. I Helsingfors arbetar också IKUT-projektets projektchef och en projektarbetare som började i början av 2021. 

Verksamhetsstället i Tammerfors 

Till verksamhetsstället i Tammerfors anställdes år 2021 en ny överinspektör. I Tammerfors finns därför nu två överinspektörer.

Verksamhetsstället i Uleåborg 

Vid verksamhetsstället i Uleåborg, på förläggningen i Heikinharju, arbetar en socialhandledare, vars verksamhetsområde i synnerhet omfattar norra Finland. 

 *

Sommaren 2021 hade hjälpsystemet högskolepraktikanter vid både Helsingfors och Villmanstrands verksamhetsställe. 

Hjälpsystemets team reser vid behov till olika delar av Finland för att träffa klienter och samarbetspartner. 

Hjälpsystemets uppgift och verksamhet

Hjälpsystemet för offer för människohandel har som uppgift att hjälpa personer som antas vara eller har identifierats som människohandelsoffer.  Klienter som har en hemkommun i Finland får hjälp av kommunens socialväsende. Hjälpsystemet samarbetar då med hemkommunen kring hjälpen för klienten. 

Vid sidan av arbetet med klienter fungerar hjälpsystemet som ett nationellt kompetenscentrum för identifiering av och hjälp till människohandelsoffer samt deltar i utbildnings- och konsultationsuppgifter i Finland och internationellt. Alla anställda inom hjälpsystemet deltog i dessa uppgifter. 

Utbildnings- och expertuppgifterna har framhävts ytterligare år 2021. I enlighet med den Handlingsplan mot människohandel som publicerades 2021 har hjälpsystemet bland annat planerat och producerat utbildningshelheter om bekämpning av människohandel för olika myndigheter och andra aktörer i samarbete med respektive aktör. 

Hjälpsystemet deltar också i övrigt på ett betydande sätt i förverkligandet av åtgärder enligt handlingsplanen. Våra experter är med i en lagstiftningsarbetsgrupp som utarbetar en ny lag om hjälp till människohandelsoffer samt i en delegation för arbetsvillkors- och tillståndsövervakningsfrågor för utländska arbetstagare och företagare som grundades i slutet av 2021. 

Under 2021 har hjälpsystemet samarbetat internationellt i synnerhet med Östersjöstaternas råd (CBSS). Fokus i samarbetet har legat på människohandelns synlighet i medierna och på bekämpning av utnyttjande av arbetskraft (webbplats på engelska öppnas). Hjälpsystemet ingår i CBSS expertgrupp för bekämpning av människohandel.

Mer information om de arbetslivshandledningar som ordnats inom IKUT-projektet som administreras av hjälpsystemet finns här, och information om bekämpning av människohandel som en del av företags ansvarsarbete finns här.

Hjälpsystemet 15 år

Hjälpsystemet för offer för människohandel inledde sin verksamhet år 2006, så 2021 firades hjälpsystemets 15-årsjubileum. Jubileet firades med nordiskt samarbete, genom ett seminarium om hjälp till människohandelsoffer i Norden som ordnades i november 2021. Seminariet anknöt samtidigt till Finlands period som ordförande för Nordiska ministerrådet 2021.