Offer för människohandel har rättigheter i Finland

I Finland betraktas människohandel som ett allvarligt brott mot friheten, och offren för detta har rätt till hjälp. Denna rätt påverkas inte av huruvida personen råkat in i förhållanden som visar tecken på människohandel i eller utanför Finland.

Människohandelsoffer kan i Finland få hjälp och stödtjänster

Du har en lagstadgad rätt till tjänster som är avsedda för människohandelsoffer, om du fallit offer för människohandel. Tillgången till tjänsterna beror inte på huruvida du anmält brottet till polisen. Dessa tjänster omfattar till exempel:

 • Trygg inkvartering
 • Hälsovårdstjänster
 • Socialtjänster
 • Utkomststöd eller mottagningspenning
 • Juridisk rådgivning och lagenlig rättshjälp
 • Tolk- och översättningstjänster
 • Rådgivning och handledning för att lösa din situation

Hjälp som tillhandahålls genom hjälpsystemet:

 • Stöd för frivillig återresa till ditt hemland
 • Rådgivning och handledning om ansökan om uppehållstillstånd
 • Rätt att ansöka om uppehållstillstånd enligt grunden att du fallit offer för människohandel
 • Rätt att få en betänketid om du vistas i Finland olagligt.

Tröskeln är låg för tillhandahållande av hjälp och stödtjänster för dig. I Finland har tjänsterna för människohandelsoffer förts in i mottagningslagen (4 kap.). Hjälpsystemet för offer för människohandel svarar för att tillhandahålla dessa tjänster. Också olika organisationer som hjälper människohandelsoffer tillhandahåller tjänster för dig enligt din situation.  Tillgången till tjänsterna kräver inte att du med säkerhet vet huruvida du har råkat ut för ett människohandelsbrott eller inte.

https://www.youtube.com/embed//U_BXY5sQeGs

När du fått tillgång till hjälp görs en närmare utredning av din situation så att du kan få individuell hjälp som är lämplig just för dig. Du har alltid rätt till följande:

 • Avböja hjälp eftersom all hjälp och alla tjänster är frivilliga för dig
 • Lämna hjälpkretsen när helst du vill
 • Begära att få ta del av kunduppgifter som den hjälpande parten eventuellt har sparat om dig

Människohandelsoffer får hjälp också i brottsärenden

I egenskap av offer för ett allvarligt brott har du utöver hjälp- och stödtjänsterna också rätt till bland annat:

 • Att få juridisk hjälp i behandlingen av ett människohandelsbrott som du råkat ut för
 • Att efter behov få ett rättsbiträde redan i förundersökningen av människohandelsbrottet
 • Att efter behov få en brottsstödperson
 • Att efter behov få skydd under straffprocessen
 • Att kräva ersättningar för brott som du utsatts för
 • Tolknings- och översättningstjänster, om du behöver dessa
 • Att få information om dina egna rättigheter och skyldigheter under straffprocessen

Det som krävs för att få stöd i ett brottmål är att du är redo att till polisen göra en brottsanmälan om ett brott som du råkat ut för. Du kan få hjälp med att göra brottsanmälan och i kontakterna med myndigheterna.

Genom att söka hjälp kan dina rättigheter förverkligas

Du kan få hjälp endast om du söker hjälp. Ta modigt kontakt och berätta om din situation och ditt behov av hjälp. Om du tar kontakt så innebär det inte att du är tvungen att ta emot hjälp, utan du kan tillsammans med hjälpparterna diskutera vad det just i fråga om dig skulle innebära, om du tar emot hjälp.

Kom ihåg att du har rättigheter.