Identifiering av ett människohandelsoffer

Det kan vara svårt att identifiera ett människohandelsoffer. Hur vet man att det är just människohandel det handlar om? Tigger en tiggare på gatan av egen fri vilja? Kunde det vara så att en minderårig klasskompis ska gifta sig mot sin vilja? Varför arbetar man nattetid vid ett bygge? Varför har en kock som varit i Finland fem år inte lärt sig finska eller något om den finländska kulturen? Varför sover hen på restaurangen?

Ofta kan det var svårt för ett offer att tala om sin situation eller också förstår hen kanske inte helt och hållet sin situation. En kriminalutredare har konstaterat att det ibland inte har funnits några andra metoder för att identifiera ett människohandelsoffer än känslan av att något inte står rätt till.

Ett offer måste dock identifieras innan hjälp kan ges. På denna sida finns anvisningar om hur ett människohandelsoffer kan identifieras.

Följande frågor och kännetecken är indikativa, men det innebär inte automatiskt att det är fråga om människohandel, om en eller flera kännetecken uppfylls. På samma sätt kan det vara fråga om människohandel, även om inte ett enda kännetecken ser ut att uppfyllas. Syftet med faktorerna i förteckningen är närmast att de ska fungera som varningssignaler som sätter igång identifieringsprocessen eller som kräver vidare undersökningar. I identifieringen är det också till hjälp om du förstår vad människohandelsfenomenet innebär.

Identifiering med hjälp av frågor

Om du har möjlighet att diskutera med offret, kan du försöka identifiera hen genom att ställa följande typ av frågor. Du ska ändå inte pressa offret att svara på frågorna eller förhöra hen. Det är möjligt att personen viktimiserats inom människohandel, om hen svarar “ja” på en eller flera frågor.

 • Är det någon som försöker få offret att göra något som hen inte vill göra?
 • Om offret har någon form av rusmedelsberoende, är det någon som försöker utnyttja beroendet för att få offret att göra saker som hen inte vill göra?
 • Utnyttjar någon offrets olagliga vistelse i landet för att få hen att göra något som hen inte vill göra?
 • Utnyttjar någon exempelvis offrets bostadslöshet eller medellöshet för att få offret att göra något som hen inte vill göra?
 • Är det någon som hotar att avslöja offret för myndigheterna, om offret inte handlar på önskat sätt?
 • Är det någon som hotar att dra skam över offret inför hens släktingar eller någon annan social grupp, om hen inte agerar på önskat sätt?
 • Står offret i skuld till någon person/grupp som pressar hen att göra något mot sin vilja?
 • Har någon hotat offret eller hens närstående?
 • Har offret eller hens närstående utsatts för våld?
 • Fruktar offret att hens egen eller närståendes säkerhet äventyras?
 • Har en för låg lön eller ingen lön överhuvudtaget utbetalats till offret, men offret kan inte göra något åt detta?
 • Har offret tvingats att göra mycket långa arbetsdagar utan att kunna göra något åt saken?
 • Bor offret i en bostad som ordnats av utnyttjaren?
 • Har offret förbjudits att tala om sina omständigheter eller söka hjälp?

Identifiering med hjälp av kännetecken

Ibland kan ett människohandelsoffer också identifieras genom att observera hens omständigheter. Tänk på att en person dock kan vara ett offer för människohandel, även om inget av följande kännetecken verkar uppfyllas i fråga om personen.

Tecken på underkastad ställning:

…i levnadsförhållandena

 • personens pass eller resehandlingar har beslagtagits
 • personen är inte säker på i vilket land eller på vilken ort hen befinner sig
 • någon annan sköter ärenden för personen
 • personen har inte möjligheter att röra sig ensam utan följeslagare
 • personen har inte möjlighet att (ensam) anlita hälsovårdstjänster
 • i fall med sexuellt utnyttjande ingen möjlighet att skydda sig mot sexsjukdomar eller använda preventivmedel
 • personen har orsakats rusmedelsberoende eller också upprätthålls detta i syfte att möjlig-göra utnyttjande
 • personen har undertecknat dokument eller avtal vars innehåll personen inte känner till
 • personen har för väderleken olämpliga kläder
 • en minderårig person har egna barn
 • en minderårig person (ett barn) går inte i skola
 • ett barn besöker inte barnrådgivningen eller hälsokontroller
 • ett barn verkar inte vara barn till personer som uppger sig vara föräldrar

…i boendeförhållandena

 • personen bor på sin arbetsplats
 • personen bor i ett hushåll där hen måste arbeta
 • personen bor i en ekonomibyggnad, i en barack vid ett bygge eller i förhållanden som på annat sätt är obeboeliga eller omänskliga
 • personen har ingen möjlighet att fritt lämna platsen där hen bor
 • personen har inte någon egen nyckel till stället där hen bor

…i arbetsförhållandena

 • fysiskt våld på arbetsplatsen
 • ingen möjlighet att förhandla om arbetsförhållandena
 • inget anställningsavtal eller många innehållsmässigt avvikande anställningsavtal för samma anställning
 • ingen lön eller för låg lön
 • alltför långa arbetsdagar
 • inga lediga dagar
 • ingen sjukledighet

  …i de ekonomiska förhållandena

 • orimlig skuldbörda
 • personen har inga uppgifter om skuldbeloppet eller kumuleringsgrunderna
 • någon annan kontrollerar personens bankkonto

 …i de sociala förhållandena

 • isolering
 • begränsad eller obefintlig frihet att röra sig i omgivningen
 • begränsad eller obefintlig möjlighet att hålla kontakt med närstående eller andra människor
 • den som verkar som tolk för personen verkar tolka helt egna saker
 • symtom hos personens närstående

  …i den psykiska hälsan

 • fortlöpande mardrömmar
 • panikreaktioner
 • sviktande minne
 • aggressivitet
 • tvångstankar
 • handlingsförlamning
 • fruktan för att själv eller någon närstående ska utsättas för våld
 • fruktan för att avlägsnas ur landet
 • fruktan för social vanära
 • fruktan för att känsliga bilder av eller uppgifter om en själv ska spridas

  …i den fysiska hälsan

 • tecken på fysiskt våld
 • i hälsotillståndet tecken som tyder på borttagning av vävnader eller organ
 • obehandlade kroniska sjukdomar
 • ingen graviditetsuppföljning
 • infektioner
 • hunger
 • bristfällig personlig hygien

  … i beteendet och känslotillståndet:

 • brist på förtroende
 • gråtmildhet
 • överförsiktighet
 • misstänksamhet
 • aggressivitet
 • lögnaktighet
 • ovilja att tala om den egna situationen

Dessa kännetecken har producerats i det av STEA finansierade Pro-tukipiste ry:s arbete mot människohandel inom projektet Askelmerkit dialogiseen tunnistamiseen som genomfördes med stöd från EU:s fond för intern säkerhet.  Kännetecknen finns också i ett PDF-dokument på finska som kan laddas ned.