IKUT – Ihmiskaupan uhrien työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittäminen -hanke

Ihmiskaupan uhrien työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittäminen (IKUT) on Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän 1.6.2020 aloittama, 2,5-vuotinen hanke. IKUT-hanke saa rahoituksen Euroopan sosiaalirahastosta. Rahoituksen myöntää Hämeen Ely-keskus.

IKUT-hankkeen tavoitteena on vahvistaa ihmiskaupan uhrien työelämätaitoja, kehittää uhreille suunnattuja työelämäpalveluita, lisätä tietoa ihmiskaupan uhrien asemasta työelämässä ja lisätä yksityisen sektorin osallistumista ihmiskaupan vastaiseen työhön.

IKUT-hankkessa:

  • Laaditaan selvitys ihmiskaupan uhrien tilanteesta työmarkkinoilla ja työelämäpalveluden saajina. Olemassa olevaa tietoa asiasta ei juuri ole. Tarkoitus on kartoittaa, miten suomalaisen yhteiskunnan rakenteet tukevat ihmiskaupan uhreja ja mitä kehitettävää niissä mahdollisesti on. 
  • Rakennetaan työelämävalmennusmalli ihmiskaupan uhreille, minkä tarkoituksena on parantaa uhrien työelämävalmiuksia ja -taitoja. Ihmiskaupan uhreille tarjotaan muun muassa tietoa omista oikeuksistaan työelämsässä ja Suomessa, autetaan heitä oman osaamisensa löytämisessä ja tuetaan uhreja työelämään siirtymisessä. Työelämävalmennus toteutetaan yhteistyössä Monika Naiset -liiton ja Rikosuhripäivystyksen kanssa.
  • Järjestetään yrityksille kaksi teemaseminaaria ja koulutusta ihmiskaupasta. Tarkoituksena on lisätä ykistyisen sektorin tietoa ihmiskaupasta ja kannustaa yrityksiä auttamaan ihmiskaupan uhreja konkreettisesti esimerkiksi tukemalla heidän työelämätaitojensa vahvistamista.

IKUT-hankkeen kolme päätavoitetta:

1. Edistää sitä, että ihmiskaupan uhrien tarpeet tunnistetaan ja huomioidaan paremmin työllisyyspalveluissa.

2. Kehittää ihmiskaupan uhrien valmiuksia ja taitoja toimia työelämässä.

3. Osallistaa yrityksiä ihmiskaupan torjuntaan ja uhrien tukemiseen Suomessa ja lisätä tietoa ihmiskaupasta yksityisen sektorin toimijoiden keskuudessa.

Tavoite 1: Ihmiskaupan uhri työllisyyspalveluissa

Tavoitteena hankkeessa oli, että Suomessa tunnistetaan paremmin ihmiskaupan uhrien asema sekä työelämässä että työllisyyspalveluiden saajana.  

Hankkeessa tuotettiin selvitys ihmiskaupan uhreille suunnatuista työllisyyttä edistävistä palveluista ja niiden kehittämistarpeista Suomessa. Selvitys tehtiin yhteistyössä Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNIn kanssa.

Hyväksikäytöstä reiluun työelämään – selvitys ihmiskaupan uhrien työllisyyspalveluiden järjestämisestä Suomessa (linkki selvitykseen, aukeaa uudessa ikkunassa)

IKUT-hanke, HEUNI sekä Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tuottivat selvityksen  pohjalta koulutusmateriaalin ihmiskaupasta sekä uhrien tunnistamisesta ja tukemisesta työllisyyspalveluissa. Koulutus sijoitettiin julkisten työllisyyspalveluiden perehdytysalustoille. Työllisyyspalveluille järjestettiin myös kaksi valtakunnallista koulutusta. 

Voit katsoa selvityksen julkaisuwebinaarin täältä (YouTube-linkki, avautuu uuteen ikkunaan). 

TEM julkaisi selvitystyön pohjalta ohjekortin ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja tukemisesta työllisyyspalveluissa (linkki aukeaa uuteen ikkunaan). 

Tavoite 2: Ihmiskaupan uhrin työelämätaitojen kehittäminen

Hankkeessa haluttiin kohentaa ihmiskaupan uhrien valmiuksia työelämässä. Kun valmiudet toimia työelämässä ovat paremmat, riski joutua uudelleen hyväksikäytetyksi pienenee. 

Ihmiskaupan uhreille rakennettiin työelämävalmennusmalli, jossa huomioidaan ihmiskaupan uhrien erityistarpeet. Hankkeessa toteutettiin neljä työelämävalmennusryhmää. Tämä tehtiin yhteistyössä Rikosuhripäivystyksen ja Monika-Naiset liitto ry:n kanssa. 

Hankkeen päätösseminaarissa ”Ihmiskaupan uhri työllistyjänä” vedettiin yhteen hankkeen kokemuksia ja havaintoja työelämävalmennuksista sekä kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja uhrien työllistymisen edistämisestä ja heille suunnattujen työllisyyspalveluiden kehittämisestä.

Lue lisää työelämävalmennuksesta ja ihmiskaupan uhrien työelämävalmiuksista täältä.

Tavoite 3: Yrityksille – ihmiskaupan torjunta ja ihmiskaupan uhrin työllistäminen

Tärkeä osa hanketta oli yhteistyö yritysten kanssa. Hanke pyrki edistämään sitä, että yritykset osallistuisivat laajemmin ihmiskaupan torjuntaan Suomessa. Yritykset voivat myös osallistua ihmiskaupan uhrien työllisyystilanteen kohentamiseen.  

Yrityksille, jotka haluavat tietää lisää ihmiskaupan uhrin työllistämisestä ja ihmiskaupan torjunnasta Suomessa on lisätietoa täällä

Yrityswebinaari ”Ihmiskaupan torjunta osana yrityksen yhteiskuntavastuuta” tarjoaa esimerkkejä ihmiskaupan vastaisesta työstä yrityksissä Iso-Britanniassa, tutkimustietoa Suomesta sekä ohjeita yrityksille, jotka haluavat olla mukana torjumassa ihmiskauppaa.

Rahoitus Euroopan Sosiaalirahastosta ja Hämeen ELY-keskukselta

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä toteutti IKUT-hanketta ajalla 1.6.2020-28.2.2023. Hanketta rahoitti Euroopan Sosiaalirahasto ja rahoituksen myönsi Hämeen ELY-keskus.