Auttamisjärjestelmän tarjoama apu

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä voi auttaa ihmiskaupan uhreja sekä heidän huollettavanaan olevia alaikäisiä lapsia. Myös todistajan asemassa olevat henkilöt ja heidän lapsensa voivat olla oikeutettuja apuun. 

Palvelut järjestetään asiakkaan yksilöllisen palveluntarpeen arvion perusteella. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaalle voidaan järjestää esimerkiksi:

  • Turvallinen majoitus – jos asiakkaan tilanne sitä vaatii, hänet voidaan majoittaa turvallisempaan majoitukseen tai vahvistaa nykyisen asuinpaikan turvallisuutta. Auttamisjärjestelmä tekee yhteistyötä poliisin kanssa ihmiskaupan uhrin turvaamiseksi, jos kyseessä on vakava turvauhka.
  • Terveydenhoitopalvelut – terveydellistä apua fyysisiin ja henkisiin ongelmiin
  • Sosiaalipalvelut – ohjausta ja tukea arjessa selviytymiseen
  • Vastaanottoraha tai toimeentulotuki – taloudellista tukea vähävaraisille ja varattomille
  • Ohjaus ja neuvonta – auttamisjärjestelmä ohjaa asiakkaan palveluiden piiriin ja antaa hänelle neuvontaa ihmiskaupan uhrin oikeuksiin liittyen. Tämä voi olla esimerkiksi neuvontaa rikosasiassa tai oleskeluoikeuteen liittyvässä asiassa.
  • Lainmukainen oikeusapu ja oikeudellinen neuvonta – asiakas saa tietoa oikeuksistaan ja tarvittaessa häntä autetaan hankkimaan oikeusavustaja. Ihmiskaupparikoksen uhri voi saada maksuttoman oikeusavustajan jo ihmiskaupparikoksen esitutkintavaiheessa.
  • Tukihenkilö – tarvittaessa asiakkaalle järjestetään rikostukihenkilö rikosprosessia varten.
  • Tulkki- ja käännöspalvelut – asiakkaan kanssa asioidaan hänen ymmärtämällään kielellä

Ulkomaan kansalaiselle voidaan lisäksi järjestää seuraavia palveluita:

  • Avustettu vapaaehtoinen kotiinpaluu – asiakasta voidaan tukea kotiinpaluussa, jos hän haluaa palata.
  • Ilman laillista oleskeluoikeutta Suomessa oleskelevalle ihmiskaupan uhrille auttamisjärjestelmä voi antaa niin sanotun harkinta-ajan. Harkinta-aikana ihmiskaupan uhri voi toipua kokemuksistaan ja päättää, haluaako hän ryhtyä yhteistyöhön viranomaisten kanssa häneen kohdistuneiden rikosten selvittämiseksi. Harkinta-ajan maksimipituus on kuusi kuukautta ja sen aikana oleskelu Suomessa on laillista. Harkinta-aikana ihmiskaupan uhria ei saa poistaa maasta.
Piirroskuva työntekijästä ja asiakkaasta laptop-tietokoneen ympärillä.

Salassapito ja rikosilmoituksen tekeminen

Auttamisjärjestelmä käsittelee kaikkia asiakkaiden sekä asiakkaaksi hakevien henkilöiden henkilötietoja ehdottoman luottamuksellisesti, eikä tieto avun piiriin hakeutumisesta mene sellaisille henkilöille, joille tieto ei kuulu. Tieto asiakkuudesta Auttamisjärjestelmässä ei mene esimerkiksi asiakkaan työnantajalle, perheenjäsenille tai asiaan kuulumattomille viranomaisille.

Tältä sivustolta löydät lisätietoa henkilötietojen käsittelystä auttamisjärjestelmässä. 

Auttamisjärjestelmällä ei ole velvollisuutta ilmoittaa asiakkaistaan poliisille, eikä asiakkaan tarvitse tehdä rikosilmoitusta tai osallistua rikoksen selvittämiseen saadakseeen apua. Auttamisjärjestelmä kuitenkin tukee asiakasta rikosilmoituksen tekemisessä jos ja kun hän on siihen valmis. Asiakasta suojataan, jos häneen kohdistuu tämän vuoksi turvauhkaa. Auttamisjärjestelmä ei kuitenkaan pysty suojelemaan ulkomailla olevia henkilöitä.

Asiakasta tuetaan yhteydenpidossa viranomaisiin ja hän saaa Auttamisjärjestelmältä tukea ja turvaa koko rikosprosessin ajan – ja tarvittaessa myös sen jälkeen. Rikosprosessissa ihmiskaupan uhrilla on mahdollisuus vaatia korvauksia esimerkiksi palkkasaatavista, joita hänelle ei ole maksettu, tai kokemastaan kärsimyksestä. 

Huom!  Jos ihmiskaupan uhri uskoo itse syyllistyneensä rikoksiin, hänen on hyvä tietää tämä: Lain mukaan henkilöä ei tulisi rangaista sellaisista rikoksista, joihin hänet on pakotettu ilman, että hänellä on ollut mahdollisuutta kieltäytyä. Tästä säädetään Rikoslaissa (Rikoslaki 4:5 §), mutta ihmiskaupan uhreja koskee myös erityinen rankaisemattomuusperiaate. Auttamisjärjestelmä ei tästä huolimatta anna ilman asiakkaan tietoista suostumusta poliisille tietoa seikoista, jotka voidaan katsoa itsekriminointisuojan alaiseksi. Eli jos asiakas kertoo Auttamisjärjestelmälle ehkä syyllistyneensä rikokseen, ei Auttamisjärjestelmä anna tätä tietoa poliisille ilman asiakkaan tietoista suostumusta.

Huom! Jos asiakkaaseen, hänen läheisiinsä, Auttamisjärjestelmän työntekijöihin tai muuhun ihmiskaupan uhriin kohdistuu  henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuva vakava uhka, Auttamisjärjestelmän on ilmoitettava poliisille tästä uhasta. Poliisin tehtävä on suojella henkilöitä turvauhalta ja ennaltaestää uhan toteutuminen. Näissä tilanteissa ilmoitetaan kuitenkin vain suoraan kyseiseen uhkaan liittyvistä seikoista.

Ota yhteyttä. Me autamme.