Rikollisessa toiminnassa hyväksikäyttö

Henkilön hyväksikäyttäminen rikollisessa toiminnassa ja siitä hyötyminen on yksi ihmiskaupan muodoista. Tämä voi tarkoittaa henkilön painostamista tai pakottamista esimerkiksi taskuvarkauksiin, myymälävarkauksiin, huumausaineiden laittomaan kauppaamiseen tai salakuljettamiseen tai muuhun vastaavaan rangaistavaan toimintaan.


Rikollisessa toiminnassa hvyäksikäytetty uhri ei itse hyödy tekemistään rikoksista, vaan joku toinen kerää rikoksella saavutetun hyödyn itselleen.

Ihmiskaupan uhria ei tulisi rangaista rikoksesta, johon hänet on pakotettu

Ihmiskauppaa sääntelevien kansainvälisten sopimusten mukaan ihmiskaupan uhria ei tulisi syyttää tai rangaista rikoksista, joihin hänet pakotettu osana ihmiskauppaa. Tämä säädös ei kuitenkaan voi käytännössä toteutua, jos uhri ei uskalla kertoa kokemuksistaan, eivätkä viranomaiset osaa muutoin tunnistaa häntä ihmiskaupan uhriksi.

Rikollisessa toiminnassa hyväksikäytetyt voivat olla riippuvaisia hyväksikäyttäjästään

Tämän ihmiskaupan muodon uhriksi joutuneet henkilöt ovat usein jollakin tapaa riippuvaisessa ja turvattomassa asemassa hyväksikäyttäjäänsä nähden. 

Jos lapsen huoltaja tai muu aikuinen, josta lapsi on riippuvainen, vaatii lasta vaikkapa varastelemaan puolestaan, ei lapsella saata olla mahdollisuutta olla tottelematta. Lapsi voi myös nähdä toiminnan normaalina ja hyväksyttävänä.


Rikollisessa toiminnassa hyväksikäyttämisen taustalla voi olla velkasuhde, joka sitoo uhrin hyväksikäyttäjään. Uhri voidaan esimerkiksi uhata väkivallalla ja pakottaa tekemään tiettyjä rikoksia velkojensa kattamiseksi. Tällainen toiminta on tyypillistä päihdemaailmassa. Sitä ei kuitenkaan usein tunnisteta ihmiskaupaksi.

Uhri voidaan saada toimimaan halutulla tavalla myös uhkaamalla hänen läheisiään. Jopa uhrin läheiset ovat saattaneet joutua osallistumaan rikolliseen toimintaan vastoin tahtoaan. Esimerkiksi vankiloissa  on havaittu tapauksia, joissa lomalle lähtevä vanki tai vangin läheiset saadaan uhkauksilla ja kiristämällä kuljettamaan vankilaan kiellettyjä aineita tai esineitä.

Tunnistaminen haastavaa

Tämän ihmiskaupan muodon uhrien tunnistaminen voi olla erityisen haastavaa, koska rikollinen toiminta pyritään jo lähtökohtaisesti pitämään salassa. Uhrin on myös vaikea itse hakea apua, koska hän saattaa pelätä että hänen tekemänsä rikokset tulevat ilmi. Hän voi myös pelätä kostoa hyväksikäyttäjiltä, jos hän kertoo tilanteestaan ulkopuolisille. 

Rikollisessa toiminnassa hyväksikäytettyyn uhriin kohdistuva kiinni jäämisen uhka toimiikin usein tehokkaana kiristyskeinona, jonka avulla uhri saadaan pidettyä kontrollin alaisena. Lisäksi se nostaa merkittävästi uhrin kynnystä hakea apua viranomaisilta.

Uhriin tai hänen läheisiinsä kohdistuva väkivallan uhka on usein läsnä rikollisessa toiminnassa hyväksikäyttämiseen liittyvissä tapauksissa. Tällöin rikollisten kostotoimenpiteet voivat olla uhrille ja hänen läheisilleen todellinen uhka, vaikka päätekijä saataisiin kiinni.

Sosiaali- ja terveyspalveluista, Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä ja järjestöiltä apua voi kuitenkin saada ilman, että rikoksista tarvitsee ilmoittaa poliisille. 

Tarinat