Tavoittava työ

Tavoittavalla työllä tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on tavoittaa haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä ja tarjota heille tukea.

Suomessa tavoittavaa työtä tekevät sekä viranomaiset että kolmannen sektorin toimijat, esimerkiksi järjestöt ja seurakunnat. Suomessa ei kuitenkaan ole viranomaista, joka tekisi nimenomaan ihmiskaupan uhreja tavoittavaa työtä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset

Sosiaali- ja terveydenhuolloin ammattilaiset kohtaavat usein työssään haavoittuvia henkilöitä. Tiettyjä tunnusmerkkejä havainnoimalla he voivat tunnistaa ihmiskaupan uhrin ja ohjata hänet avun piiriin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua sivustoa, josta löytyy tietoa ihmiskaupasta ja sen vastaisesta työstä. Sivustolle on keväällä 2023 lisätty myös sotealojen ammattilaisille suunnattu koulutus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu ohje ”Ihmiskaupan uhrin ensivaiheen tunnistaminen ja palveluohjaus” (IOM 2017) auttaa tunnistamaan mahdollisia ihmiskaupan merkkejä sekä tarvittaessa ohjaamaan asiakas lisäksi ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään tai muun tuen piiriin kotikunnassaan tai kansalaisjärjestöissä.

Aluehallintovirastojen työsuojelutarkastukset

Työsuojeluviranomaiset suorittavat työsuojelutarkastuksia erilaisilla työpaikoilla. He voivat havaita vaikkapa ravintolaliikkeeseen tekemänsä tarkastuksen yhteydessä henkilöitä, jotka ovat selkeästi haavoittuvassa asemassa. Työsuojeluviranomaisilla on käytössään ohjeistus, jossa on tietoa ihmiskaupan paljastamisesta sekä uhrien ohjaamisesta avun piiriin. He tekevät tarpeen mukaan aktiivista yhteistyötä myös muiden viranomaisten, kuten poliisin kanssa. He voivat tarkastuksillaan jakaa materiaalia, joka ohjaa mahdollisia ihmiskaupan uhreja ottamaan yhteyttä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään. Lisätietoa: www.tyosuojelu.fi.

Kolmas sektori

Monet kansalaisjärjestöt, seurakunnat ja muut kolmannen sektorin toimijat tekevät työtä haavoittuvien ihmisryhmien parissa. Heidän toimintansa tavoittaa sellaisia henkilöitä, joita viranomaispalvelut eivät tavoita. Useat näistä toimijoista tarjoavat nimettömiä, luottamuksellisia ja maksuttomia palveluja matalalla kynnyksellä. Näin heidän toimintansa kautta saatetaan tavoittaa myös mahdollisia ihmiskaupan uhreja.

Myös ammattiliitot voivat oman jalkautuvan toimintansa ohessa kohdata esimerkiksi työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja.

Kolmas sektori tarjoaa monenlaisia palveluita auttavista puhelimista maksuttomiin ja nimettömiin terveyspalveluihin. Asiakkaansa suostumuksella he voivat ohjata asiakkaan myös viranomaispalveluiden piiriin.

Ihmiskaupan uhrien parissa työskentelevien kansalaisjärjestöjen yhteystietoja on koottu myös ihmiskauppa.fi -sivuille.

Poliisi ja Rajavartiolaitos

Sekä poliisi että Rajavartiolaitos toimivat Suomessa esitutkintaviranomaisina, joiden tehtäviin kuuluu rikosten ennalta estäminen ja tutkinta.

Poliisi voi kohdata ihmiskauppaa saamiensa ilmoitusten perusteella, yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa tehtävän valvontatoiminnan yhteydessä tai oman paljastavan toimintansa kautta. Ihmiskaupan mahdollisuus otetaan huomioon, kun selvitettävänä on esimerkiksi seksipalveluiden myyntiin, työvoiman hyväksikäyttöön tai kerjäämiseen liittyviä rikosepäilyjä.

Ihmiskaupan uhrit saattavat myös ilmoittautua poliisille itse, esimerkiksi hakeutumalla partioivan poliisin luo tai pyytämällä apua poliisiasemalta. Poliisi voi ohjata asiakkaan suostumuksella ohjata hänet joko ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään tai muun avun piiriin.

Rajavartiolaitos selvittää erityisesti laittoman maahantulon järjestämiseen liittyvää ihmiskauppaa. Ihmiskauppaa voidaan havaita myös rajatarkastuksissa, joissa mahdollisia ihmiskaupan uhreja pyritään tunnistamaan muiden matkustajien seasta. Rajavartiolaitos ohjaa havaitsemansa ihmiskaupan uhrit avun piiriin, mikäli uhri antaa siihen suostumuksensa.