Auttamisjärjestelmän työn tavoitteet

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on kahdentoista asiantuntijan tiimi, joka työskentelee eri puolilla Suomea. Auttamisjärjestelmän tiimi kokoontui miettimään työn tavoitteita ja haasteita sekä kysymään, miksi tätä työtä tehdään. Pohdinnan päätteeksi kartoitettiin lista tavoitteita, jotka antavat vahvan suuntaviivan kaikelle auttamisjärjestelmän toiminnalle.

Auttamisjärjestelmän työn tavoitteet:

  1. Suomi, jossa ihmiskaupasta on mahdollista irtautua ja siitä toipumiseen saa apua, jolloin udelleen hyväksikäytetyksi joutumisen riski pienenee. 
  2. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on kansallinen asiantuntijaorganisaatio, jolla on laajaa, syvällistä ja päivittyvää tietoa sekä ihmiskaupasta ilmiönä että uhriksi joutuneiden auttamisesta. 
  3. Auttamisjärjestelmä tekee laajaa sidosryhmäyhteistyötä ja on keskeinen osa Suomen sekä koko Euroopan ihmiskaupan vastaista työtä.
  4. Auttamisjärjestelmän kanssa asioiminen on hyvä viranomaiskokemus sekä asiakkaille että sidosryhmille. 

Kaiken toiminnan keskiössä on ihmiskaupan uhriksi joutunut henkilö ja hänen asemansa parantaminen.

Ihmiskaupan uhrin ääni tulee kuulluksi

Auttamisjärjestelmän kokemuksen mukaan monille hyväksikäytön kohteeksi joutuneille on tärkeää saada kertoa kokemastaan ja tulla kuulluksi. Monelle on myös tärkeää, että heitä voi kuulla nimenomaan henkilö, jolla on tietoa ja ymmärrystä ihmiskaupan kaltaisesta hyväksikäytöstä, jolloin asiakas voi kokea tulevansa  paitsi kuulluksi, myös ymmärretyksi. Vähättelevä tai syyllistävä suhtautuminen rikoksen uhriksi joutuneen ihmisen kertomukseen on aina väärin, ja sillä voi olla hyvin vaikeita seuraamuksia. 

Ihmiskaupan uhriksi joutuneelle on usein tärkeää, että hän voi saada tietoa siitä, mitä hänelle on tapahtunut: ettei hän ole ainoa tämänlaisten oikeudenloukkausten kohteeksi joutunut ja ennen kaikkea, ettei tapahtunut ole hänen syynsä.  Sen ymmärtäminen, mitä itselle on tapahtunut ja mikä on ollut omien voimien ja vaikuttamismahdollisuuksien ulottumattomissa, on tärkeää kokemuksesta toipumiselle.

Auttamisjärjestelmässä ymmärretään, minkälaisia – myös eri yhteisöille ja kulttuureille ominaisia – hyväksikäytön keinoja tekijät voivat käyttää ja minkälaisia eritasoisia seurauksia sillä voi olla ihmiskaupan uhriksi joutuneelle. Usein hyväksikäyttäjä pyrkii saamaan uhrinsa syyttämään hyväksikäytöstä itseään, kokemaan arvottomuutta ja näköalattomuutta sekä uskomaan, ettei häntä uskottaisi tai voitaisi auttaa.

Ihmiskaupan tunnistaminen ei tietenkään määritä asiakasta eikä hänen kanssaan tehtävää työtä.  Se on kuitenkin tärkeää taustatietoa ammattilaisille asiakasta tuettaessa, autettaessa, arvioitaessa hänen palvelutarvettaan ja palvelutarpeisiin vastaavien palvelujen järjestämisessä. Ihmiskaupan uhrin kanssa työskentelyssä on usein läsnä muutostyöskentely, mutta toisaalta tarvittaessa myös asiakkaan suojaamisen näkökulma, koska ihmiskauppa on  vakava rikos. 

Ihmiskaupan uhriksi joutuneella on lisäksi erityisiä oikeuksia, jotka voivat jäädä toteutumatta, jos ihmiskauppaa ei tunnisteta. Näitä ovat esimerkiksi rankaisemattomuusperiaate, ulkomaalaisoikeudelliset oikeudet, oikeus maksuttomaan oikeusapuun jo rikoksen esitutkinnan aikana, oikeus hakea korvauksia sekä mm. vastaanottolaissa sekä EU-direktiivissä määritelty erityisasema avun- ja palvelunsaajana, jolla on oikeus esimerkiksi turvalliseen majoitukseen.

Ihmiskauppailmiö näkyväksi

Auttamisjärjestelmässä on ihmiskauppailmiöstä ja sen tunnistamisesta. Sen yksilölle, perheelle ja jopa laajemmalle yhteisölle koituvien seurausten ymmärrys voidaan valjastaa asiakkaan hyödyksi. Samalla jokainen asiakaskohtaaminen kerryttää ja kehittää auttamisjärjestelmän tietoa ja ymmärrystä ihmiskauppailmiöstä.  Asiantuntijaosaaminen koituu asiakkaiden eduksi joko suoraan tai niin, että auttamisjärjestelmä konsultoi asiakkaan kanssa työskentelevää muuta tahoa.

Auttamisjärjestelmä tuo ihmiskaupan uhriksi joutuneiden ääntä kuuluville asiantuntijatyön, sidosryhmäyhteistyön ja koulutustehtäviensä kautta. Auttamisjärjestelmä onkin vuosien varrella vastannut yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa  useiden eri viranomaisten ja muiden toimijoiden kouluttamisesta. Vuonna 2022 uusia koulutuskokonaisuuksia valmistellaan ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman mukaisesti lukuisille eri toimijoille. 

Myönteinen viranomaiskokemus

Auttamisjärjestelmän tavoitteena on, että kokemus sen kanssa asioimisesta olisi mahdollisimman myönteinen. 

Asiakkaalle hyvä, ymmärtävä ja häntä tukeva kokemus viranomaisesta voi luoda luottamusta myös muiden viranomaisten toimintaa ja sitä kautta yhteiskunnan rehtiä vuorovaikutteisuutta kohtaan. Osaltaan tämä voi madaltaa myös kynnystä tuoda ihmiskaupparikos esitutkintaviranomaisen tietoon, vaikkei tämä olekaan auttamisjärjestelmän toiminnan tai asiakastyön itseisarvo. Arvostava ja kuunteleva kohtaaminen on merkittävää jokaiselle, mutta erityisesti henkilöille, joiden toimijuuteen ja ihmisarvoon on kohdistunut rajoittamista. 

Tavoitteena on hyvä asiakaskokemus myös suhteessa sidosryhmiin, esimerkiksi muihin viranomaisiin ja järjestötoimijoihin.  Auttamisjärjestelmän tiimi on saanut hyvää palautetta siitä, että se on joutuisasti tavoitettavissa. Auttamisjärjestelmä on työkalu muille viranomaisille: jokaisen ei tarvitse olla ihmiskauppa-asioiden asiantuntija, vaan auttamisjärjestelmää voi hyödyntää omassa toiminnassa matalalla kynnyksellä.

Auttamisjärjestelmälle on kertynyt ymmärrys siitä, miksi uhriksi joutuneiden on vaikeaa kertoa tai miksi he eivät laisinkaan  halua kertoa kokemastaan millekään viranomaiselle – edes auttamisjärjestelmälle. Auttamisjärjestelmä voi pyrkiä tukemaan ihmiskaupan uhria tai häntä auttavaa henkilöä myös silloin, kun uhriksi joutunut ei halua paljastaa nimeään tai olinpaikkaansa. Auttamisjärjestelmää voi konsultoida anonyymisti.

Haasteet vaativat rakenteellistakin vaikuttamista

Ihmiskaupan vastaiseen työhön samoin kuin yksittäisten ihmiskaupan uhriksi joutuneiden henkilöiden oikeuksien toteutumiseen liittyy myös haasteita. Auttamisjärjestelmä pyrkii osaltaan vaikuttamaan näihin haasteisiin esimerkiksi tuomalla yleiseen tietoon ja poliittiseen päätöksentekoon olemassa olevia lainsäädäntöön liittyviä tai muita rakenteellisia haasteita. 

Tälläkin hetkellä auttamisjärjestelmän tiimi kokee haastavaksi tuottaa asiakkaalle hänelle ymmärrettävällä tavalla tietoa hänen asemastaan ja eri vaihtoehdoista, koska lainsäädäntö tuottaa osaltaan monimutkaisia rakenteita ja prosesseja, joista viestiminen ja kertominen asiakkaalle voi olla toisinaan hyvin haastavaa.

Toisinaan asiakkaat tarvitsisivat tietoa pienemissä erissä paloiteltuna ja lisäksi samojen asioiden toistoa muun muassa siksi, että asiakkaan kohtaama trauma voi akuutisti vaikuttaa hänen kykyynsä muistaa tai muodostaa monimutkaisista asioista hallittavia kokonaisuuksia. Ymmärtämiseen voivat vaikuttaa myös asiakkaan kulttuurinen tai koulutustausta sekä mahdollisesti tulkkaukseen liittyvät ongelmat. Käytettävissä olevat resurssit asettavat kuitenkin reunaehtoja sille, kuinka kauan aikaa esimerkiksi asioiden kertaamiseen voidaan käyttää.  

Myös eri prosessien ennakoitavuus – tai oikeastaan sen puute –  on usein tunnistettu haaste. Rakenteista ja lainsäädännöstä johtuen ei aina pystytä tuottamaan ihmiskaupan uhriksi joutuneelle tai hänet kohdanneille sidosryhmille niin ennakoitavia prosesseja kuin he toivoisivat.  Haasteisiin pyritään osittain vastaamaan nyt käynnissä olevan lainsäädäntöprojektin kautta, jossa ihmiskaupan uhrien auttamista koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan. 

Auttamisjärjestelmä on apua ja asiantuntemusta.