Auttamisjärjestelmä ja vastaanottokeskukset yhteistyössä

Auttamisjärjestelmä ja MIgrin Vastaanottopalveluiden osasto ovat yhteistyössä päivittäneet tietoa ja ohjeistusta vastaanottokeskuksille. Tietosivu on julkaistu vastaanottokeskuksille suunnatussa VOKnetissä. Sivu käsittelee ihmiskauppaa ja ihmiskaupan uhria vastaanottopalveluissa. Se sisältää tietoa ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta, Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä sekä vastaanottokeskusten ja Auttamisjärjestelmän yhteistyöstä uhria autettaessa.

Auttamisjärjestelmä ja Vastaanottopalveluiden osasto järjestivät vastaanottokeskuksille suunnatun ihmiskauppakoulutuksen keväällä 2024. Migrin kilpailutettua vastaanottokeskukset tänä vuonna on tiedonsaannilla entistä suurempi merkitys. Seuraava koulutus pidetäänkin syksyllä 2024.

Vastaanottokeskuksilla tärkeä rooli ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa

Tunnistaminen voi olla vaikeaa. Usein hyväksikäytön kohteeksi joutuneiden henkilöiden tilanteet ovat olleet hankalia ja jopa vaarallisia. Se vaikeuttaa usein kommunikointia. Uhri saattaa pyrkiä salaamaan tilanteensa esimerkiksi häpeän, tietämättömyyden tai uhkailun takia. Siksi vastaanottokeskusten henkilöstön, esimerkiksi sosiaalityöntekijän tai terveydenhoitajan on hyvä ymmärtää ilmiön laajuus ja siitä kertovat viitteet. Uhriksi on voitu joutua joko Suomessa tai ulkomailla, tai matkalla Suomeen, ennen vastaanottopalveluihin siirtymistä tai sen aikana. Joskus havainnot hyväksikäytöstä tulevat esille keskusteluissa ja siksi ohjeistus ja toimintatavat on hyvä olla selvillä.

Asiakkaita autetaan yhteistyössä

Auttamistoimien tarpeen arvioista vastaa Auttamisjärjestelmän työntekijä yhteisellä tapaamisella. Arviossa kartoitetaan ihmiskaupan uhriksi joutumisesta johtuvia auttamistoimien tarvetta: kokonaisuutta, turvallisuusuhkaa, rikosasiaa ja rikostukihenkilön tarvetta sekä asiakkaan omaa näkemystä avun tarpeesta. Auttamistoimien järjestäminen tehdään yhteistyössä ja sopimalla toimintatavoista ja työnjaosta yhdessä vastaanottokeskuksen kanssa. Tavoitteena on yhteensovitettu palveluiden kokonaisuus. Auttamisjärjestelmä voi täydentää vastaanottokeskuksen järjestämiä palveluita, kun palvelun tarve liittyy ihmiskaupan uhriksi joutumiseen. Kokonaisvastuu auttamistoimista on Auttamisjärjestelmällä, mutta kokonaiskuva asiakkaan tilanteesta on kuitenkin vastaanottokeskuksessa. Työssä tärkeintä on uudelleen uhriksi joutumisen ehkäisy.