JAK WYJŚĆ Z POTRZASKU – POMOC DLA OFIARY HANDLU LUDŹMI

Handel ludźmi jest poważnym przestępstwem. Polega ono na kontrolowaniu i wykorzystywaniu drugiego człowieka. Może ono przebiegać poprzez zmylenie, wywieranie nacisku, grożenie, szantażowanie, czy też w drodze wykorzystania słabości lub bezradności drugiej osoby dla uzyskania korzyści materialnej lub innej korzyści. Przez stosowanie tych, między innymi, sposobów człowiek jest zmuszany do działania niezgod¬nego ze swoją własną wolą, czyli na przykład do:

 • uprawiania seksu za pieniądze
 • pracy na złych warunkach
 • kradzieży
 • żebrania
 • zawarcia małżeństwa.

Przestępstwo handlu ludźmi często nie jest tylko pojedynczym zdarzeniem, lecz stanowi łańcuch zdarzeń, który może ciągnąć się latami. Bez pomocy z zewnątrz ofiara handlu ludźmi ma na ogół bardzo małe możliwości wyrwania się z takiej sytuacji lub przeciwstawienia się wykorzystującym ją sprawcom.

Czy może i ja jestem ofiarą handlu ludźmi?

Handel ludźmi może być trudny do rozpoznania i nawet sama ofiara nie zawsze jest świadoma tego, że stała się jego przedmiotem. Sprawdź, czy rozpoznajesz się w poniższych pytaniach. Jeśli odpowiesz ”tak” na jedno lub więcej pytań, to jest możliwe, że znajdujesz się w sytuacji wskazującej na handel ludźmi.

 • Czy ktoś naciska na ciebie żebyś robiła / robił coś, czego nie chciałabyś / nie chciałbyś robić?
 • Jeżeli cierpisz na uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, to czy ktoś wykorzystuje twoje uzależnienie w celu skłonienia cię do robienia rzeczy, których nie chciałabyś / nie chciałbyś robić?
 • Czy ktoś wykorzystuje twój nielegalny pobyt w kraju w celu skłonienia cię do robienia rzeczy, których nie chciałabyś / nie chciałbyś robić?
 • Czy ktoś wykorzystuje np. twoją bezdomność lub brak środków do życia w celu skłonienia cię do robienia rzeczy, których nie chciałabyś / nie chciałbyś robić?
 • Czy ktoś grozi ci, że wyda cię organom władzy, jeżeli nie zgodzisz się na jego żądania?
 • Czy ktoś grozi, że zhańbi cię w oczach twojej rodziny, przyjaciół lub innych osób, jeżeli nie zgodzisz się na jego żądania?
 • Czy masz dług wobec osoby, która naciska cię do działania wbrew twojej woli?
 • Czy ktoś groził tobie lub twoim bliskim?
 • Czy obawiasz się o bezpieczeństwo własne lub twoich bliskich?
 • Czy otrzymujesz zbyt niskie wynagrodzenie lub może w ogóle nie otrzymujesz wynagrodzenia, ale nic nie możesz na to poradzić?
 • Czy zabroniono ci mówienia o twoich sprawach i szukania pomocy?
 • Czy twoja swoboda poruszania się jest ograniczana lub czy wolno ci poruszać się tylko pod nadzorem jakiejś drugiej osoby?
 • Czy masz poczucie, że z twojej sytuacji nie ma wyjścia?

Ofiara handlu ludźmi ma prawo do pomocy

Ofiara handlu ludźmi ma prawo do pomocy i usług. Usługami tymi są na przykład:

 • Bezpieczne zakwaterowanie
 • Usługi zdrowotne
 • Usługi socjalne
 • Zasiłek na utrzymanie i dieta recepcyjna
 • Poradnictwo prawne i ustawowa pomoc prawna
 • Usługi tłumaczeniowe
 • Poradnictwo i instruktaż w celu rozwiązania twojej sytuacji
 • Dobrowolny wspierany powrót do twojego kraju ojczystego, jeżeli chcesz wrócić
 • Poradnictwo i instruktaż związany z ubieganiem się o zezwolenie na pobyt
 • Pomoc w złożeniu zawiadomienia o przestępstwie i w postępowaniu karnym.

Próg otrzymania pomocy jest niski, to znaczy wcale nie musisz mieć pewności, że padłaś / padłeś ofiarą handlu ludźmi. Pomoc jest udzielana niezależnie od twojego obywatelstwa, wieku, płci lub orientacji seksualnej, religii, czy poglądów politycznych. Możesz otrzymać pomoc nawet, jeśli:

 • popadłaś / popadłeś w obecną sytuację początkowo dobrowolnie
 • sama dopuściłaś się / sam dopuściłeś się przestępstw
 • przebywasz w kraju nielegalnie.

Zwróć się o pomoc, gdyż tylko wtedy będziemy mogli ci jej udzielić.

W Finlandii pomocy ofiarom handlu ludźmi udziela system pomocy dla ofiar handlu ludźmi, będący organem władzy państwowej. System pomocy prowadzi całodobowy telefon zaufania, pod który możesz zadzwonić i opowiedzieć o twojej sytuacji i potrzebach. Numer telefonu jest następujący:

+358 (0)2 954 63 177

Skontaktowanie się z powyższym numerem telefonu nie zobowiązuje cię do przyjmowania usług – możesz tylko porozmawiać z systemem pomocy o tym, co przyjęcie pomocy oznaczałoby w twoim konkretnym przypadku. Możesz skontaktować się z systemem pomocy również za pośrednictwem formularza internetowego.

Pomoc dla ofiar handlu ludźmi oferują również organizacje przeciwdziałające handlowi ludźmi. Organizacje te oferują ofiarom handlu ludźmi usługi niskiego progu udzielania.

Odwagi! Skontaktuj się z nami. My ci pomożemy.