خارج شدن از کوچه بسته – کمک به قربانیان تجارت انسان

تجارت انسان موضوعی بسیار جدّی است. این موضوع در عمل به جهت کنترول کردن شخصی دیگر و سوء استفاده کردن از او انجام داده میشود. این کار میتواند به یکی از راههای فریب دادن، فشار آوردن، تهدید کردن، زورگیری یا سوء استفاده کردن از نقطه ضعف یا آسیب پذیری شخصی بجهت گرفتن پیسه یا سود و فایده ای از قسم دیگر انجام داده میشود. از جمله با استفاده از این راهها و روشها انسان را مجبور به انجام دادن کارهایی بر خلاف خواسته و تمایل خودش میکنند، به حیث مثال مجبور میکنند:

 • به فروختن سکس
 • به کار کردن با معاش بسیار ک
 • دزدی کردن
 • گدایی کردن
 • ازدواج کردن

جرم تجارت انسان بطور غالب  فقط یک اتفاق ساده ای نیست بلکه زنجیره ای از اتفاقاتی است که حتی میتواند چندین سال دوام داشته باشد. امکانات شخص قربانی تجارت انسان برای خارج شدن از آن وضعیت یا مخالفت کردن با سوء استفاده کننده غالباً بدون کمک خارجی بسیار کم و قلیل هستند. 

آیا من قربانی ممکن تجارت انسان هستم؟

شناسایی کردن تجارت انسان میتواند مشکل و سخت بوده باشد و خود قربانی هم همیشه نمیداند که به اجبار قربانی تجارت انسان شده است. نگاه کن که آیا خودت را از کدام یک از مسایل و موارد پایینی شناسایی میکنی. اگر جواب تو به یک یا چند مورد ″بلی″ باشد، امکان این وجود دارد که تو بخاطر ناچاری در وضعیت اشاره کننده به تجارت انسان قرار گرفته ای.

 • آیا کدام کسی به تو برای انجام یک کاری که آن کار را کرده نمیخواهی، فشار می آورد؟
 • گر تو اعتیاد به مواد نشئه آور داری آیا کدام کسی از این اعتیاد تو برای انجام دادن یک کارهایی که آنها را کرده نمیخواهی سوء استفاده میکند؟
 • آیا کدام کسی از بود و باش غیر قانونی تو در کشور جهت انجام دادن کارهایی که آنها را کرده نمیخواهی سوء استفاده میکند؟
 • آیا کدام کسی همچنین از بی خانگی و  خانه نداشتن یا غریبی و بی پولی تو جهت انجام دادن کارهایی  که آنها را کرده نمیخواهی سوء استفاده میکند؟
 • آیا کدام کسی تهدید به افشا کردن تو به مقامات در صورت قبول نکردن خواسته اش میکند؟
 • آیا کدام کسی تو را تهدید به رسوا کردن در نزد خانواده ات، دوستانت و اشخاصی مانند آنها در صورت قبول نکردن خواسته اش میکند؟
 • آیا   قرض دار به کدام کسی  هستی که آن کس به تو فشار می آورد که عملی را بر خلاف خواسته خودت انجام دهی؟
 • آیا کدام کسی تو را یا نزدیکان تو را تهدید کرده است؟
 • آیا به دلیل امنیت خودت یا نزدیکانت می ترسی؟
 • آیا از کار کردن تو معاش بسیار کمی به تو داده شده یا هیچ و اصلاً معاشی داده نشده، اما هیچ کاری برای این موضوع کرده نمیتوانی؟
 • آیا گپ زدن در باره موضوع یا کمک گرفتن از جایی برای تو منع شده است؟
 • آیا رفت و آمد آزادانه تو محدود کرده شده است یا آیا فقط میتوانی تحت مراقبت کدام کسی رفت و آمد کنی؟
 • آیا احساس میکنی که هیچ راهی جهت خارج شدن از وضعیت خودت نداری؟

قربانی تجارت انسان حق گرفتن کمک دارد

قربانی تجارت انسان حق گرفتن کمک و استفاده از خدمات را دارد. این خدمات به حیث مثال عبارتند از:

 • محل اسکان و بود و باش امن
 • خدمات صحی
 • خدمات مددکاری اجتماعی
 • مدد معاش زندگی و مدد معاش پناهجویی
 • مشوره های حقوقی و کمکهای حقوقی در مطابقت با قانون
 • خدمات ترجمانی و ترجمه های نوشتاری
 • رهنمایی و مشوره دادن جهت فیصله وضعیت تو
 • کمک به عودت  کردن اختیاری به میهن خودت، اگر خواهش عودت کردن داشته باشی
 • رهنماییها و مشوره های در ارتباط با درخواست ویزه اقامت
 • کمک کردن در اعلام جرم و شکایت و پروسه رسیدگی به جرم

آستانه داده شدن کمک بسیار پایین است یعنی خود تو ضرورتی برای اطمینان از اینکه آیا از روی ناچاری بطور بیخی در معرض تجارت انسان قرار گرفته ای یا نه، نداری. کمک به تو بدون توجه به ملیت تو، سن و سال تو، جنسیت تو یا گرایش جنسی تو، دین تو یا دیدگاهای سیاسی تو داده میشود. میتوانی همچنین کمک بگیری، حتی آگر:

 • خود تو  در اصل بطور اختیاری و خواستن خودت داخل این چنین وضعیتی شده باشی
 • خود تو مرتکب یک جرمی شده باشی
 • بطور غیر قانونی در کشور بوده باشی

فقط در وقتی میتوان به تو کمک کرد که اگر خود تو درخواست کمک بکنی.

در فینلند کمک کردن به قربانیان تجارت انسان را سازمان امداد قربانیان تجارت انسان که سازمانی دولتی میباشد، انجام میدهد. این سازمان امدادی یک نمره تلیفون شبانه روزی دارد که به این نمره میتوانی تماس بگیری و وضعیت و ضرورتهای مربوط به خودت را بگویی. این نمره تلیفون:

+358 (0)2 954 63 177

تماس گرفتن تو را مجبور به پذیرفتن و گرفتن خدمات نمیکند بلکه میتوانی با سازمان امدادی در باره این موضوع گپ زده و مذاکره کنی که گرفتن کمک درست و بیخی چه معنا و مفهومی در مورد تو داشته میتواند. به سازمان امدادی همچنین میتوانی از طریق فرمه اینترنتی تماس گیری.

ارایه و دادن کمک به قربانیان تجارت انسان همچنین توسط سازمانهای فعالیت کننده بر علیه تجارت انسان  نیز صورت میگیرد. سازمانها خدمات آستانه پایین را به قربانیان تجارت انسان ارایه کرده و به آنها میدهند.

با شجاعت و جسارت در تماسّ با ما باش. ما به تو کمک میکنیم.