Årsöversikt av människohandel 2023 publicerats

Antalet offer för människohandel i Finland är fortfarande högt – tvångsarbete är den vanligaste formen av utnyttjande

Under 2023 fick Hjälpsystemet för offer för människohandel 510 nya ansökningar, vilket är något fler än föregående år. Hjälpsystemet tog emot 326 nya människohandelsoffer, varav drygt hälften var kvinnor och flickor.

Majoriteten, eller 64 procent, av alla fall av utnyttjande år 2023 inträffade i Finland. Tvångsarbete var den vanligaste formen av människohandel. Klienterna representerade 35 olika nationaliteter. Tvångsarbete förekommer särskilt inom plockning av naturprodukter (32 %), bärodlingar (24 %), restaurangbranschen (13 %), städning (11 %), välfärdsbranschen (4 %) samt trädgårdsbranschen (4 %).

Arbetsrelaterat utnyttjande bryter mot den finländska arbetslagstiftningen och andra nationella lagar, såsom strafflagen. Den är alltid också ekonomisk brottslighet.

”Genom att utnyttja arbetstagare strävar man efter ekonomisk nytta. Det förvränger konkurrensen och ger otillbörliga fördelar till företag som utnyttjar sårbara personer. Bekämpningen av detta har en stor samhällelig och ekonomisk betydelse. Hjälpsystemet främjar genom sin verksamhet bekämpningen av brott och hjälper personer som blivit offer för brott”, berättar Katri Lyijynen, biträdande direktör för Hjälpsystemet för offer för människohandel.

Personer i tvångsarbete har inte sedvanliga rättigheter att tacka nej till uppgifter, och de befinner sig i en sårbar situation.

”Det kan råda ett skuldförhållande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, eller så kan offret hotas med våld, förvisning eller anmälan till myndigheterna. Offrets frihet kan också begränsas. Ofta har offret vilseletts i fråga om vilken sorts anställning det är fråga om”, berättar Katri Lyijynen. ”Det finns också ofta oklarheter gällande lönen.”

I slutet av året hade Hjälpsystemet totalt 1 563 klienter, varav 1 287 var identifierade offer och 276 var minderåriga barn till offer. Bland offren fanns 19 barn. Omkring 60 procent av offren för människohandel var kvinnor. Av alla klienter inom Hjälpsystemet är nästan hälften (48 %) offer för tvångsarbete. Sammanlagt nästan lika många har blivit offer för sexuellt utnyttjande (26 %) eller tvångsäktenskap (20 %). Andra former av utnyttjande har identifierats i mindre utsträckning.

Arbetet mot människohandel är en samhälleligt betydelsefull verksamhet. Människohandel är dold brottslighet, och att avslöja den gagnar samhället i stort. Hjälpsystemet för offer för människohandel ordnar regelbundna och kontinuerliga utbildningar för berörda parter, organisationer och aktörer inom branschen, vilket har ökat medvetenheten, inneburit att fler fall har avslöjats och underlättat identifieringen av offer.

Statistik för 2023 har nu publicerats i pdf format.

Hjälpsystemet för offer för människohandel, som har varit verksamt sedan 2006, är ett nationellt kompetenscentrum och en sakkunnigmyndighet inom arbetet mot människohandel. För dess verksamhet ansvarar Joutseno förläggning, som är en del av Migrationsverket. Hjälpsystemet har som uppgift att hjälpa personer som blivit offer för människohandel och deras minderåriga barn samt personer som hjälper till med utredningar av människohandelsbrott. Systemet hjälper både finländska och utländska människohandelsoffer på samma villkor. Hjälpsystemet upprätthåller den riksomfattande webbplatsen ihmiskauppa.fi och en infotelefon på nummer 02954 63 177 som är öppen 24/7.

Mer information:

Katri Lyijynen
Biträdande direktör
Hjälpsystemet för offer för människohandel
02954 63223
katri.lyijynen@migri.fi

Terhi Tafari
Projektchef, teamledare
Hjälpsystemet för offer för människohandel
02954 63240
terhi.tafari@migri.fi