De regionala nätverken mot människohandel övergick till Hjälpsystemets ansvar

För att underlätta arbetet mot människohandel har man redan för flera år sedan grundat regionala nätverk med låg tröskel som är öppna för alla yrkespersoner som arbetar med fenomenet och möter offer för utnyttjande i sitt arbete. Dessa nätverk kallas för IKV-nätverk. Förkortningen kommer från ”ihmiskaupan vastainen”, nätverk mot människohandel.

Tidigare förvaltades nätverken av Brottsofferjouren och Pro-tukipiste, men från och med början av året ansvarar Hjälpsystemet för offer för människohandel för nätverksverksamheten.

Avsikten är att fortsätta det aktiva regionala samarbetet mot människohandel. Ett öppet nätverk med låg tröskel hjälper att identifiera fenomenet människohandel och möjliggör ett bra samarbete mellan olika aktörer. Det har upplevts som nyttigt att träffa andra som arbetar med fenomenet och samtidigt utbyta aktuella nyheter från regionen. Hjälpsystemet är en expertmyndighet i Finland. Vi har lagstadgade uppgifter som omfattar rådgivning och handledning. Vi vill stärka vårt intressentgruppssamarbete, ta upp teman som rör människohandel och utnyttjande i regional diskussion och behandling samt stärka och stödja det regionala kunnandet.

De regionala nätverken

För närvarande finns det sex nätverk: nätverken i Södra Karelen (Villmanstrand), Österbotten (Vasa), Norra Savolax (Kuopio), Åbo, Uleåborg och Tammerfors. I nätverken har medverkat representanter för integrationstjänster, förläggningar, polisen, Gränsbevakningsväsendet, RFV, välfärdsområden, Brottsofferjouren, Pro-tukipiste och många andra organisationer. I nätverken medverkar också advokater eller personer från rättshjälpsbyrån, representanter för fackförbund och AN-byråer samt ungdomsarbetare och församlingars anställda, som är verksamma i området och som känner fenomenet människohandel. Nätverken lever och förändras, och syftet är att de är öppna och möter fenomenet så vidsträckt som möjligt, och på så sätt gynnar alla. Det gemensamma målet är att förebygga människohandel och utnyttjande av personer i utsatt ställning, samt att främja att utnyttjandet kommer fram och offren får hjälp.

Möten

Alla nätverk med undantag för nätverket i Tammerfors hann sammanträda på närmöten på våren 2024. Möten ordnades i april i Joutseno och Vasa samt i maj i Åbo, Kuopio och Uleåborg. Mötet i Tammerfors kommer att hållas i oktober.

Det främsta syftet med mötena var för deltagarna att organisera sig och lära känna varandra, prata om aktuella ärenden samt diskutera önskemål och mål vid en kopp kaffe. Mötena ansågs vara viktiga av flera orsaker. Det är bra att träffa och lära känna personer som arbetar med temat, eftersom det då blir enklare att hålla kontakt i fortsättningen. Det är också nyttigt att utbyta aktuella nyheter. Människohandel är inget nytt fenomen, men den har varit gömd länge. Att identifiera fenomenet och prata om det skapar klarhet för aktörerna. Det är också bra att känna till myndigheternas ansvarsområden och skyldigheter samt varje aktörs egna verksamhetsområde.

Regionerna har olika betoningar. I de flesta regioner betonas tvångsarbete, men också tvångsäktenskap och utnyttjande av barn har tagits upp. Övergången till välfärdsområdena har medfört nya utmaningar. Verksamhetsmodellerna är inte klara, och ansvarsområdena har ännu inte fastställts helt och hållet. Nätverken har också önskat sig gemensamma möten med de andra regionala nätverken.

Mötena fortsätter på hösten. I vissa regioner anser man att närmöten är det bästa sättet att ordna mötena, medan för andra passar distansmöten bättre. Tyngdpunkterna varierar också på andra sätt i de olika regionerna.

Betoningar enligt område

I Södra Karelen nämndes tvångsarbete som har riktats mot thailändare och ukrainare. Tvångsarbete var också ett framträdande tema i Norra Savolax. Man väntade med intresse på säsongsarbete, och det ansågs finnas många riskfaktorer trots eller på grund av de nya författningarna. I Uleåborg upplevdes bristen på gemensamma verksamhetsmodeller som en utmaning. Detta satsar man på nu för att det ska bli enklare att identifiera människohandel och hjälpa offren. I Uleåborg har tvångsäktenskap och utnyttjande av ungdomar tagits upp i diskussionen. I Österbotten fanns ingen akut oro, men ukrainare och andra grupper har informerats om arbetsrelaterat utnyttjande. Å andra sidan saknades utbildning och personer som kan identifiera människohandel. I Åbo har det konstaterats vara ett problem att offren för människohandel inte vill prata om sina erfarenheter med myndigheterna eller aktörer de upplever som myndigheter. Detta är fallet även när man vistas i Finland som papperslös och inte har fått betalt för arbetet. Det skulle vara viktigt att dessa fall kom fram.

I alla regioner önskades utbildning om människohandel som fenomen och identifiering av offer. Det regionala nätverkssamarbetet ansågs vara ett bra sätt att göra fenomenet mer känt och främja identifieringen av offer. Nätverksarbetet är en bra kanal som också skapar möjligheter att ordna utbildning för aktörerna i branschen. Som nationell myndighet erbjuder Hjälpsystemet handledning, rådgivning, utbildningar och stöd överallt i Finland.